Najważniejszym celem przyjętego przez rząd 29 kwietnia programu ma być zwiększenie skuteczności przeciwdziałania domowej przemocy oraz zmniejszenie skali tego zjawiska. Na program będą się składać cztery cele szczegółowe.

Pierwszy z nich to zintensyfikowanie działań profilaktycznych, który ma polegać m.in. na prowadzeniu badań, analiz oraz kampanii społecznych przedstawiających przyczyny i skutki stosowania przemocy w rodzinie.

Drugi cel to zwiększenie ochrony oraz wsparcia dla osób, które stały się ofiarami przemocy. Celowi temu ma służyć np. rozbudowa sieci różnego typu placówek oferujących wsparcie ofiarom - takich jak punkty konsultacyjne czy ośrodki interwencji kryzysowej oraz rozszerzanie oferowanych przez nie form pomocy.

Trzeci cel skupia się z kolei na sprawcach przemocy – chodzi o zwiększenie skuteczności prowadzonych wobec nich działań.

Ostatni cel jest natomiast związany z podnoszeniem kompetencji instytucji, które wykonują zadania z zakresu przeciwdziałania domowej przemocy, tak aby podnosić dostępność i jakość ich usług. Cel ten będzie realizowany głównie poprzez szkolenia dla przedstawicieli oświaty, policji, jednostek pomocy społecznej, służby więziennej i sądownictwa oraz prokuratury.