Rząd przeznaczy 135 mln złotych na realizację krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2014-2020. Zgodnie z założeniami programu więcej kampanii społecznych ma obalać mity oraz stereotypy dotyczące domowej przemocy. Ofiary przemocy w rodzinie mają też mieć zapewnioną większą ochronę.

Najważniejszym celem przyjętego przez rząd 29 kwietnia programu ma być zwiększenie skuteczności przeciwdziałania domowej przemocy oraz zmniejszenie skali tego zjawiska. Na program będą się składać cztery cele szczegółowe.

Pierwszy z nich to zintensyfikowanie działań profilaktycznych, który ma polegać m.in. na prowadzeniu badań, analiz oraz kampanii społecznych przedstawiających przyczyny i skutki stosowania przemocy w rodzinie.

Drugi cel to zwiększenie ochrony oraz wsparcia dla osób, które stały się ofiarami przemocy. Celowi temu ma służyć np. rozbudowa sieci różnego typu placówek oferujących wsparcie ofiarom - takich jak punkty konsultacyjne czy ośrodki interwencji kryzysowej oraz rozszerzanie oferowanych przez nie form pomocy.

Trzeci cel skupia się z kolei na sprawcach przemocy – chodzi o zwiększenie skuteczności prowadzonych wobec nich działań.

Ostatni cel jest natomiast związany z podnoszeniem kompetencji instytucji, które wykonują zadania z zakresu przeciwdziałania domowej przemocy, tak aby podnosić dostępność i jakość ich usług. Cel ten będzie realizowany głównie poprzez szkolenia dla przedstawicieli oświaty, policji, jednostek pomocy społecznej, służby więziennej i sądownictwa oraz prokuratury.