Uchwała nie może określać, ile przedstawicieli mają delegować jednostki biorące udział w pracach gminnego zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się walką z domową przemocą.
Taką nieprawidłowość wskazał wojewoda śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym dotyczącym uchwały radnych Skoczowa. Określili oni w niej tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Obowiązek uregulowania tej kwestii nakłada na radnych art. 9a ust. 15 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 ze zm.). Wojewoda uznał jednak, że przekroczyli oni uprawnienia wynikające z tego upoważnienia, dlatego stwierdził nieważność części zapisów uchwały. Radni powinni bowiem przestrzegać zakresu delegacji w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych – nie mogą go przekraczać ani zawężać.
Zastrzeżenia wojewody wzbudziło określenie w załączniku do uchwały jednostek, których przedstawiciele mają wchodzić w skład zespołu. Tymczasem są oni wymienieni szczegółowo w art. 9a ust. 3 wspomnianej ustawy. Należą do nich reprezentanci pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W opinii organu nadzorczego rada nie tylko dokonała modyfikacji art. 9a ust. 3, ale także wykroczyła poza zakres uprawnień wynikających z art. 9a ust. 15 ustawy, ponieważ dodatkowo wskazała, ilu przedstawicieli z tych jednostek powinno wejść do zespołu.
Tymczasem powoływanie i odwoływanie jego członków, a tym samym ustalenie jego składu zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy należy do wyłącznej kompetencji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Zadaniem gminnego zespołu interdyscyplinarnego jest m.in. realizowanie lokalnego programu przeciwdziałania domowej przemocy
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 3 kwietnia 2014 r., nr NPII.4131.1.64.2014