Starając się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, należy spełnić m.in. kryterium dochodowe. Becikowe przysługuje jedynie wówczas, gdy w przeliczeniu na członka rodziny dochód nie przekracza 1922 zł netto. Jakie dokumenty powinni złożyć rodzice samotni, małżeństwa i osoby pozostające w związkach partnerskich.

Małżeństwo

W każdym z przypadków pod uwagę brany jest dochód netto w przeliczeniu na członka rodziny (w tym dziecko) z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października. Do końca października 2014 roku należy więc uwzględnić dochody uzyskane w 2012 roku.

Szczegółową listę źródeł dochodu określono w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Znajdują się na niej m.in. przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki zdrowotne; dochód z działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym; renty; alimenty; stypendia; dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego i pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Podstawowym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku, jest zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zaświadczenie z ZUS o pełnej składce na ubezpieczenie zdrowotne.

Sytuacja komplikuje się, gdy dochód jest już nieaktualny, a sytuacja materialna rodziny uległa pogorszeniu lub poprawie w wyniku sytuacji opisanych w art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wśród nich jest m.in. uzyskanie prawa lub zakończenie urlopu wychowawczego; uzyskanie lub utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych, chorobowego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego; utrata lub uzyskanie zatrudnienia (z wyłączeniem pracy na umowę o dzieło); rozpoczęcie lub wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

Dane informujące o zmianie sytuacji można przedstawić w formie oświadczenia członków rodziny i organ gminy przyznający becikowe musi je honorować.

Osoby samotnie wychowujące dziecko

Stanowiska w sprawie osób samotnie wychowujących dziecko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, określając jasno, że bez względu na fakt ustalenia, bądź nie, ojcostwa, osoby takie nie muszą wpisywać drugiego rodzica do wniosku o becikowe. W tym wypadku nie jest wymagane również zasądzenie alimentów od drugiego rodzica.

Becikowe w związku partnerskim

W myśl przepisów rodzinę stanowią: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka i te dzieci, które pozostają na utrzymaniu do ukończenia 25. roku życia (starsze dzieci, jeśli mają orzeczenie o niepełnosprawności, a rodzicom przysługuje z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne). Osoby żyjące w związkach nieformalnych (partnerskich), składając wniosek muszą więc uwzględnić dochody obojga partnerów.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.