Zasiłek macierzyński dla rodzica adopcyjnego powinien być naliczany od chwili wystąpienia do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.
Pracownicy przysposabiający nieletnich mogą korzystać z uprawnień związanych z posiadaniem dzieci na podobnych zasadach, jak rodzice biologiczni. Tymczasem poseł Józef Lassota (PO) zwrócił uwagę, że przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie momentu, od którego rodzic przysposabiający powinien mieć naliczany zasiłek macierzyński. Według jednej z interpretacji świadczenie powinno być należne od dnia przyjęcia dziecka na wychowanie, a według drugiej, od dnia wystąpienia do sądu z wnioskiem o przysposobienie.
– Taka niejednoznaczność sprawia, że organy przyznające zasiłek nie wiedzą, jak mają postępować. Powoduje to także możliwość niespójnych rozstrzygnięć przez różne organy – podkreśla poseł. W interpelacji do ministra pracy zapytał więc, w jaki sposób organy przyznające zasiłek powinny prawidłowo rozstrzygać o okresie opieki na warunkach urlopu macierzyńskiego.
W odpowiedzi resort przypomniał, że z art. 183 par. 1 kodeksu pracy wynika, iż pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia, ma prawo do przerwy w pracy na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze zależnym od liczby przyjętych dzieci. Przy czym to uprawnienie przysługuje do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku podopiecznego, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez niego 10. roku życia. Art. 183 par. 1 stosuje się także do zatrudnionych, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (nie dotyczy zawodowej rodziny zastępczej).

Obecne przepisy utrudniają życie rodzicom i organom przyznającym wsparcie

Zatem przesłankami nabycia prawa do urlopu z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w celu jego przysposobienia są: przyjęcie dziecka na wychowanie, wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie oraz odpowiedni wiek nieletniego.
„Pracownik może nabyć prawo do sprawowania opieki na warunkach urlopu macierzyńskiego po spełnieniu wszystkich tych przesłanek. O prawie do urlopu nie decyduje zatem sama data przyjęcia dziecka na wychowanie ani też sama data wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie – pracownik może skorzystać z tego urlopu dopiero po zaistnieniu obu tych przesłanek, przy czym między datami ich zaistnienia może wystąpić pewien odstęp czasowy. Wówczas decyduje data zaistnienia drugiej z kolei przesłanki. Oczywiście zawsze spełniona musi też być trzecia przesłanka – czyli wiek dziecka” – wyjaśnia w odpowiedzi Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.
Resort nie wyklucza doprecyzowania przepisów określających uprawnienia pracowników do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Będzie to możliwe przy okazji oceny funkcjonowania obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. przepisów k.p. wprowadzających urlopy rodzicielskie.