Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym ma prawo podjąć dodatkowe zatrudnienie. Jeżeli jednak nadużyje tego uprawnienia, pracodawca może go odwołać z urlopu.

Pracodawca udziela podwładnemu urlopu wychowawczego w celu sprawowania przez niego osobistej opieki nad dzieckiem. To właśnie opieka nad dzieckiem powinna być głównym zadaniem pracownika w tym czasie.

Kodeks pracy pozwala jednak pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy (albo inną działalność), a także naukę lub szkolenie, o ile nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Jak jest w przypadku urlopu macierzyńskiego sprawdzisz tutaj>>

Przepisy prawa pracy nie precyzują ile czasu pracownik przebywający na urlopie wychowawczym może poświęcać na dodatkowe zatrudnienie. W praktyce przyjmuje się, że praca w granicach połowy etatu jest zgodna z przepisami, ale już zatrudnienie w wymiarze 6-8 godzin dziennie może absorbować go zbyt bardzo.

W przypadku, gdy pracodawca uzna, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, może odwołać go z urlopu, czyli wezwać podwładnego do stawienia się w pracy w określonym przez siebie terminie. Musi się to stać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia przez pracodawcę wiadomości o zaprzestaniu sprawowania opieki i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Czy o pracy na urlopie wychowawczym trzeba powiadomić pracodawcę?

Dodatkowa praca nie musi być zawarta na podstawie umowy o pracę - podstawą jej świadczenia może być także umowa cywilnoprawna, umowa na część etatu lub zmniejszenie wymiaru dotychczasowej umowy. Pracownik może także zawrzeć umowę z innym pracodawcą niż udzielający urlopu wychowawczego. W takim przypadku zasadniczo pracodawca udzielający urlopu nie musi nawet wiedzieć o tym, że jego pracownik podjął pracę, ponieważ przepisy Kodeksu pracy nie obligują pracownika do poinformowania pracodawcy o rozpoczęciu dodatkowego zatrudnienia. Jednak jeżeli pracownik z tytułu dodatkowej działalności będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym, to pracodawca powinien zostać o tym poinformowany.

Z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że osoby przebywające na urlopie wychowawczym podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń.

Dodatkowa praca wypełnia ostatni z tych warunków, pracownik musi więc - zgodnie z przepisami - poinformować płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym. W przypadku, gdy płatnikiem jest pracodawca - jak w przypadku umowy zlecenie czy umowy o pracę - taka informacja musi do niego dotrzeć.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r., nr 11, poz. 74 ze zm.),