Czy to prawda, że mając prawo do dodatku mieszkaniowego, mogę wystąpić o dodatek energetyczny – pyta pani Wiesława. – Słyszałam jednak, że za każdym razem, składając wniosek, muszę zapłacić 10 zł – niepokoi się czytelniczka.
Dodatek energetyczny to nowe świadczenie, o które mogą się starać korzystający z dodatku mieszkaniowego. Taką możliwość wprowadziła nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Dofinansowanie przysługuje odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, czyli osobom, które pobierają już dodatek mieszkaniowy (lub spełniają warunki do jego otrzymania), mają stałą umowę na dostawę energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu jej dostarczania. Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym i od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 11,36 zł, gdy mieszka w nim od dwóch do czterech osób – 15,77 zł, powyżej pięciu osób – 18,93 zł miesięcznie. Kwotę dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłasza w Monitorze Polskim minister właściwy do spraw gospodarki do 30 kwietnia każdego roku. Przepisy nie precyzują, na jaki czas jest przyznawany dodatek, ale ponieważ jest on powiązany z dodatkiem mieszkaniowym, który udzielany jest na sześć miesięcy, to zapewne dotyczy go taka sama zasada. Po tym okresie należy ponownie wystąpić z wnioskiem o świadczenie, ponieważ przyznanie kolejnego dodatku nie jest automatyczne. Uwaga! Nie trzeba już wnosić opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za każdy składany wniosek.
Aby uzyskać dodatek energetyczny, należy:
● wypełnić wniosek o jego przyznanie i złożyć go w gminie lub ośrodku pomocy społecznej,
● mieć przyznany dodatek mieszkaniowy,
● do wniosku dołączyć kopię umowy z przedsiębiorstwem energetycznym (dodatek mieszkaniowy i umowa muszą być na tę samą osobę).
Niestety, nie uregulowano jeszcze sprawy opodatkowania dodatku energetycznego, który jako forma pieniężna, podwyższa dochód rodziny. Może zatem wpłynąć na wysokość dochodu, uniemożliwiając korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 13c ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984).
Obwieszczenie ministra gospodarki z 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 963).