Radni nie mogą wskazać, że uchwała dająca kierownikowi ośrodka pomocy społecznej uprawnienia do przyznawania dodatku energetycznego będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.
Nieprawidłowość takiego zapisu stwierdził wojewoda wielkopolski, który oceniał uchwałę podjętą przez radnych miasta Mikstat. Dotyczyła ona upoważnienia kierownika tamtejszego miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania dodatku energetycznego. Wojewoda miał zastrzeżenia do zapisu określającego, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku województwa wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. Dlatego orzekł o jego nieważności.
Organ nadzorczy stwierdził, że podjęcie tej uchwały, a tym bardziej jej wejście w życie z mocą wsteczną, nie jest warunkiem koniecznym do realizacji uprawnień polegających na przyznaniu osobom będącym odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej dodatku na pokrycie rachunków za prąd. Ustawodawca wskazał bowiem wyraźnie organ upoważniony do wydawania decyzji, a jest nim odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.