Od 1 stycznia 2014 roku osoby spełniające definicję odbiorcy wrażliwego energii energetycznej mogą otrzymywać dodatek energetyczny. Kto ma do niego prawo i na jaką kwotę pomocy można liczyć?

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, która spełnia trzy warunki: ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres 1 stycznia 2014 - 30 kwietnia 2014:

Dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie
Dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie
Dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną
1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób
1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek wypłaca się do 30).

Pomoc uzyskuje się na wniosek odbiorcy, który musi do niego dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Co do zasady organ wydający nie może żądać przedstawienia rachunków za prąd, chyba że jest to niezbędne do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wyżej wymienionej umowy.

Ustawa nie przewiduje jednolitego wzoru wniosku. Decyzję w tej sprawie podejmują samorządy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2013r. poz. 984)