Emerytura mieszana obliczana jest według dotychczasowych i nowych zasad. Tak wyliczone świadczenie mogą otrzymać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które wiek emerytalny osiągną w latach 2009–2013 i nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego.

Czy konieczny jest długi staż pracy

Będę składała wniosek o emeryturę gdyż 23 marca 2010 r. ukończę 60 lat. Mogę potwierdzić tylko 11 lat i osiem miesięcy okresów składkowych i nieskładkowych. Czy posiadanie tak krótkiego stażu wyklucza wystąpienie o obliczenie emerytury według mieszanego sposobu?
NIE
Prawo do obliczenia emerytury według mieszanego sposobu nie jest uzależnione od udowodnionych w określonym wymiarze okresów składkowych i nieskładkowych. Istotne jest spełnienie warunku osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury w latach 2009–2013, nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.
W dniu osiągnięcia 60 lat spełni pani warunki do przyznania emerytury. Z uwagi, że 60 lat ukończy pani w 2010 roku, ZUS obliczy emeryturę według mieszanego sposobu (70 proc. emerytury na podstawie dotychczasowych zasad oraz 30 proc. emerytury według nowych zasad), ale także według nowych zasad i będzie wypłacał świadczenie w korzystniejszej wysokości.
Podstawa prawna
Art. 26, 183 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy istotna jest data urodzenia

Nasza pracownica urodziła się 16 stycznia 1948 r. W styczniu 2010 r. złożyła wniosek o emeryturę. Pracowała w naszej firmie ponad 29 lat, w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownica wystąpiła o obliczenie wysokości emerytury według mieszanego sposobu. ZUS odmówił. Czy miał do tego prawo?

Czy można przyznać starą emeryturę

Pracownica ukończyła 61 lat i chce złożyć wniosek o emeryturę. Mimo że w wieku 55 lat spełniała wszystkie niezbędne warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury pracowniczej, nie wystąpiła z wnioskiem o przyznanie świadczenia. Nie jest członkiem OFE. Czy ZUS obliczy jej emeryturę według dotychczasowych zasad?

Czy można ponownie złożyć wniosek

Zatrudniona przez nas pracownica od czterech lat ma ustalone prawo do emerytury wcześniejszej. Zaraz po jej przyznaniu wypłata świadczenia została zawieszona, z powodu osiągania wysokiego przychodu. W kwietniu 2010 r. pracownica ukończy 60 lat i wystąpi z tego tytułu o emeryturę. Czy możliwe będzie ustalenie jej wysokości według mieszanego sposobu?

Czy ZUS przeliczy emeryturę mieszaną

Nasza pracownica w październiku 2009 r. ukończyła 60 lat. Od grudnia pobiera emeryturę i kontynuuje zatrudnienie. Czy będzie mogła w związku z podleganiem ubezpieczeniom wystąpić o przeliczenie świadczenia?

Czy zostanie wypłacone wyższe świadczenie

Pracownik w marcu 2010 r. ukończy 60 lat. Może udowodnić 34-letni staż pracy. Na 1 stycznia 1999 r. posiadał 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach, wymienionej w wykazie A. Obecnie pracownik również wykonuje tę pracę. Nie jest członkiem OFE. Czy ZUS może obliczyć emeryturę według mieszanych zasad?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto skorzysta z emerytury mieszanej.