Firma nie musi obniżać wynagrodzenia pracownika ze skróconym etatem, aby otrzymać dofinansowanie do jego pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Tak wynika z opublikowanych wczoraj wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
O dopłaty z FGŚP mogą starać się pracodawcy, którzy odnotowali odpowiedni spadek obrotów i w związku z tym objęli pracowników przestojem lub skrócili im czas pracy maksymalnie o 20 proc. – Z obniżeniem wymiaru czasu pracy co do zasady wiąże się obniżenie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zachowania minimalnego wynagrodzenia za pracę i uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, jednakże nie jest to warunek konieczny – wskazało MRPiPS.
Jeśli więc zatrudniony zarabia np. 3 tys. zł i w związku ze spadkiem obrotów firma obniża mu wymiar etatu o 20 proc., nie musi ciąć jego wynagrodzenia o 600 zł. Może wciąż wypłacać mu pełną kwotę (choć jego czas pracy został skrócony o jedną piątą) i ubiegać się o jej dofinansowanie ze środków FGŚP. To ważna informacja dla przedsiębiorców i związków zawodowych. Bez zgody tych ostatnich na obcięcie etatów firma nie dostanie dofinansowania z funduszu. Jeśli w firmie nie działają związki, porozumienie w tej sprawie można zawrzeć z przedstawicielami pracowników. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia tylko jedną osobę, dopuszczalne jest zawarcie porozumienia bezpośrednio z nim.
Resort wyjaśnił też, że przedsiębiorca może skorzystać jednocześnie ze zwolnień ze składek ZUS oraz dopłat z FGŚP, ale w takim przypadku nie otrzyma z funduszu dofinansowania do składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy. Same dopłaty do pensji zostaną pomniejszone o składki należne od pracownika (których w takiej sytuacji nie trzeba odprowadzać do ZUS).
Z wyjaśnień MRPiPS wynika też jednoznacznie, że dopłat z FGŚP nie można łączyć z dofinansowaniem kosztów wynagrodzenia pracowników wypłacanym przez powiatowe urzędy pracy (na podstawie art. 15 zzb spec ustawy antycovidowej; Dz.U. z 2020 r. poz. 374 zm.). – Jeśli przedsiębiorca stara się o dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła, nie może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia tych samych pracowników ze środków FGŚP – wskazał resort.