Czy dofinansowanie ze środków FGŚP przysługuje na pracownika, który przebywa na zwolnieniu chorobowym? Na pytanie naszego czytelnika odpowiada ekspert.

Pracownicy przebywający na zasiłkach (chorobowym, opiekuńczym, macierzyńskim itp.) co do zasady nie są objęci dofinansowaniem. Jeśli pracownik przedłoży zwolnienie chorobowe w trakcie okresu objętego przestojem ekonomicznym/obniżonym wymiarem czasu pracy, to pracodawca ma obowiązek zgłosić ten fakt do urzędu pracy wciągu siedmiu dni roboczych od powzięcia o nim informacji. Reguluje to umowa o wypłatę świadczeń na ochronę miejsc pracy podpisywana automatycznie między pracodawcą a urzędem pracy przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

Urząd przeliczy ponownie wysokość dofinansowania i skoryguje przy wypłacie kolejnej transzy środków.

Pracodawca może jednak objąć porozumieniem o obniżeniu wymiaru czasu pracy (lub o przestoju ekonomicznym) również pracowników nieobecnych na moment składania wniosku, którzy w czasie swojej nieobecności przebywają na zasiłkach. Jeśli bowiem powrócą do pracy i nabędą prawo do wynagrodzenia jeszcze w trakcie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy, to pracodawca – korzystając z opisanego wyżej instrumentu przewidzianego w umowie z urzędem pracy – może złożyć wniosek o objęcie ich dofinansowaniem. Warto więc ująć tę kategorię pracowników w porozumieniu podpisywanym z pracownikami.

Agata Kałwińska, prawnik, kancelaria MDDP Olkiewicz i Wspólnicy