Pracownicy przebywający na zasiłkach (chorobowym, opiekuńczym, macierzyńskim itp.) co do zasady nie są objęci dofinansowaniem. Jeśli pracownik przedłoży zwolnienie chorobowe w trakcie okresu objętego przestojem ekonomicznym/obniżonym wymiarem czasu pracy, to pracodawca ma obowiązek zgłosić ten fakt do urzędu pracy wciągu siedmiu dni roboczych od powzięcia o nim informacji. Reguluje to umowa o wypłatę świadczeń na ochronę miejsc pracy podpisywana automatycznie między pracodawcą a urzędem pracy przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

Urząd przeliczy ponownie wysokość dofinansowania i skoryguje przy wypłacie kolejnej transzy środków.

Reklama

Pracodawca może jednak objąć porozumieniem o obniżeniu wymiaru czasu pracy (lub o przestoju ekonomicznym) również pracowników nieobecnych na moment składania wniosku, którzy w czasie swojej nieobecności przebywają na zasiłkach. Jeśli bowiem powrócą do pracy i nabędą prawo do wynagrodzenia jeszcze w trakcie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy, to pracodawca – korzystając z opisanego wyżej instrumentu przewidzianego w umowie z urzędem pracy – może złożyć wniosek o objęcie ich dofinansowaniem. Warto więc ująć tę kategorię pracowników w porozumieniu podpisywanym z pracownikami.

Agata Kałwińska, prawnik, kancelaria MDDP Olkiewicz i Wspólnicy