Sprawdź, na jaką pomoc może liczyć samozatrudniony w ramach tarczy antykryzysowej.

Tracza antykryzysowa przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniki pandemii koronawirusa.
Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
  • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
  • co najmniej 80 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca nie może mieć zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku.

Po spełnieniu warunków wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzania, przedłużyć ten okres.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa:

  • do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poprzez platformę praca.gov.pl
  • bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy

Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym na stronie https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.