Świadczenie postojowe to specjalna forma pieniężnego wsparcia wypłacanego z powodu przestoju w działalności zakładu pracy. Świadczenie postojowe przysługuje zatrudnionym na umowę o pracę, a na podstawie tarcz antykryzysowych także wykonującym umowy cywilnoprawne oraz prowadzącym działalność gospodarczą.

Kiedy jest wypłacane świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe zatrudnionym na podstawie umowy o pracę może być wypłacone na podstawie tego kodeksu lub na podstawie tzw. specustawy covidowej i wynika z przestoju w pracy. Kodeks pracy nie zawiera definicji przestoju. Ukształtowało ją orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zgodnie z nim przestój powinien być wywołany przez zdarzenie nagłe, niemożliwe do przewidzenia i w tym sensie nietypowe. Są o najczęściej sytuacje takie jak

- zakłócenia techniczne (np. awaria maszyn),
- zakłócenia organizacyjne (np. brak odpowiedniej ilości materiałów do produkcji),
- warunki atmosferyczne (np. silne mrozy),
- inne czynniki (np. pożar, strajk, wyłączenie prądu, błąd pracownika obsługującego maszyny, niewłaściwa decyzja osoby kierującej procesem pracy).
postojoweŚwiadczenie postojowe może zostać wypłacone gdy:

- przeszkoda w wykonywaniu pracy nastąpiła z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (najczęściej są to przejściowe przerwy w pracy spowodowane zaburzeniami natury technicznej lub organizacyjnej),
- pracownik powinien być gotowy do wykonywania pracy,
- przestój nie jest zawiniony przez pracownika.

Przesłanki te muszą być spełnione łącznie

Z kolei przestój ekonomiczny to – jak sama nazwa wskazuje – przestój powiązany z okolicznościami o naturze gospodarczej i tę definicję wprowadza specustawa covidowa.

Różnice między przestojem ekonomicznym a przestojem w rozumieniu kodeksu pracy wyjaśniamy dokładniej tutaj >>>>>>

Świadczenie postojowe należy się zatrudnionemu również wtedy, gdy przestój nastąpił z winy pracodawcy, np. w przypadku niedopilnowania dostaw, braku odzieży ochronnej lub potrzebnego sprzętu itp. Natomiast jeśli przerwa w pracy powstała z winy pracownika, pracodawca nie musi mu płacić.

Świadczenie postojowe może być wypłacone również osobom, które wykonują umowę cywilnoprawną lub prowadzą własną działalność gospodarczą, ale tylko wówczas, gdy utraciły one dochody w związku z epidemią koronawirusa.

O świadczeniu postojowym dla studentów piszemy tutaj >>>>>

Ile wynosi świadczenie postojowe?

W przypadku umowy o pracę wynosi 100 proc., 60 proc. lub 50 proc. wynagrodzenia - wszystko zależy od tego, jakie są przyczyny wypłaty świadczenia oraz jakie zapisy w umowie ma pracownik. Całość wypłaty (pomniejszoną o niektóre dodatki i premie) otrzymają osoby które w umowie mają określoną stawkę godzinową lub miesięczną. 60 proc. otrzymają osoby, które nie mają takiego zapisu w umowie (pracują np. na akord lub prowizję). W tych dwóch przypadkach stosuje się zapisy w Kodeksie pracy. 50 proc. otrzymają pracownicy, których wynagrodzenie jet obniżone na podstawie tzw. specustawy covidowej i wynika z przestoju ekonomicznego.

W obu przypadkach wynagrodzenie postojowe nie może być niższe od aktualnie obowiązującej płacy minimalnej.

W przypadku umów cywilnoprawnych świadczenie postojowe wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, czyli 2 080,00 zł i nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym świadczeniobiorca złożył wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

W przypadku działalność gospodarczej świadczenie postojowe może wynieść 2080 zł lub 1300 zł. Kiedy otrzymasz niższe świadczenie dowiesz się z dalszej części artykułu.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać świadczenie postojowe?

W przypadku wszystkich form zatrudnienia świadczenie postojowe przysługuje jeśli nie można wykonywać swoich obowiązków zawodowych w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności. W przypadku umów cywilnoprawnych i działalności gospodarczej musi on mieć związek z epidemią koronawirusa.

W przypadku umów o pracę, nie trzeba spełniać żadnych innych wymogów poza ogólnymi.

W przypadku umów cywilnoprawnych świadczenie postojowe przysługuje jeśli:

• Umowa cywilnoprawną została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.
• Suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
• Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
• Ubiegający się o świadczenie postojowe nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
• Ubiegający się o świadczenie postojowe mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.W przypadku działalności gospodarczej świadczenie postojowe dotyczy:

Osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:
• osób, które korzystają z Ulgi na start
• osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +)

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:
• Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.
• Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
• Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
• Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:
• Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
• Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
• Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.


Co ma zrobić osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i prowadząca własną działalność gospodarczą wyjaśniamy tutaj >>>>

Co zrobić aby otrzymać świadczenie postojowe?

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie muszą składać żadnych wniosków.

Osoby, które wykonują umowę cywilnoprawną najpierw składają u zleceniodawcy lub zamawiającego oświadczenie, że nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Następnie wniosek RSP-C (dostępny na stronie ZUS) wypełnia i składa zleceniodawca lub zamawiający. Czy zleceniobiorca może zrobić to sam w przypadku gdy została z nim rozwiązana umowa wyjaśniamy tutaj >>>>

Prowadzący działalność gospodarczą wypełniają i składają wniosek RSP-D.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Zleceniobiorca otrzyma postojowe tylko wtedy, gdy firma na to pozwoli >>>>