Czy przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z tytułu przestoju ekonomicznego, jeżeli jedna grupa pracowników będzie miała przestój przez tydzień, a druga w tym samym czasie będzie pracowała, w kolejnym tygodniu będzie odwrotnie i tak przez następne tygodnie, łącznie przez okres sześciu miesięcy? Czyli każda grupa miałaby w tym okresie trzy miesiące przestoju ekonomicznego. Ponadto, ile musi trwać przestój ekonomiczny, aby przedsiębiorca mógł się ubiegać o dopłaty do wynagrodzeń na jeden miesiąc? Na pytanie naszego czytelnika odpowiada ekspert.

Zgodnie z art. 15g ust. 16 specustawy o COVID-19: „Świadczenia (…) oraz środki (…) przy-sługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku (…)”. Nie jest jasne, czy trzy miesiące „od daty złożenia wniosku” dotyczą wniosku o dofinansowanie na konkretnego pracownika, czy pierwszego wniosku, który pracodawca złoży (bez względu na to, jakich pracowników to dotyczy). Gdyby przyjąć pierwsze stanowisko – co jest moim zdaniem słuszniejsze, gdyż dofinansowanie jest wypłacane na konkretnych pracowników – to pracodawca mógłby otrzymywać dofinansowania przed dłuższy okres. Przykładowo na część pracowników objętych przestojem przez miesiące od kwietnia do czerwca, a na następną grupę pracowników od czerwca do końca sierpnia. Drugie stanowisko oznacza, że pracodawca, który złoży wniosek od kwietnia, ma możliwość uzyskiwania dofinansowania tylko do końca czerwca. Po jego upływie dofinansowanie nie będzie przysługiwać, nawet jeżeli miałoby objąć pracowników, których wynagrodzenia wcześniej nie były dofinansowane. Drugie stanowisko może być pułapką dla pracodawców i stanowi w moim przekonaniu zaprzeczenie idei uzyskania dofinansowania na konkretnego pracownika. Kluczowe będzie tutaj stanowisko wojewódzkich urzędów pracy, które będą rozstrzygać o wnioskach.

Nie ma wymogu minimalnego okresu trwania przestoju. Czytając przepisy, należy też uznać, że możliwe jest dofinansowanie przestoju ekonomicznego wprowadzonego na okres jednego tygodnia. Specustawa o COVID-19 wskazuje bowiem, że dofinansowania „są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy” (art. 15g ust. 5) przez łączny okres trzech miesięcy (art. 15g ust. 16). Ponadto art. 15g ust. 16 zawiera sformułowanie „łączny okres”, które sugeruje, że nie musi być to jeden, nieprzerwany okres.

Zwrócić jednak należy uwagę, że wzory wniosków posługują się jedynie możliwością określenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w pełnych miesiącach (od jednego do trzech). Pracodawca zatem nie może złożyć wniosku o dofinansowanie na część miesiąca, chociaż trudno zrozumieć, dlaczego taka możliwość została wyłączona. Zatem w takiej sytuacji pracodawca może się ubiegać o dofinansowanie na cały miesiąc, przy czym za część, w której przestoju nie było, będzie musiał zwrócić wypłacone dofinansowanie (specustawa odsyła do art. 14 ustawy o ochronie miejsc pracy, zgodnie z którym praco-dawca powinien w terminie siedmiu dni zgłosić zmianę, która wpływa na wysokość dofinansowania). Nie jest też niestety jasne, czy w opisanej w pytaniu sytuacji okres dofinansowania będzie mu się liczył jako pełny miesiąc, czy tylko jako tydzień.

Adrian Prusik – radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy