Podmioty wnioskujące o dofinansowanie z FGŚP albo od starosty muszą oświadczyć, że nie zredukują zatrudnienia. Jak w takim przypadku traktować umowy terminowe, które wygasną w okresie dofinansowania? A co jeśli to pracownik wystąpi z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę (wypowiedzenie albo porozumienie stron)? Na pytanie naszego czytelnika odpowiada ekspert.

W przypadku dofinansowania wypłacanego w trybie art. 15g specustawy o COVID-19 (dotacje z FGŚP) pracodawca oświadcza, że objętym nim pracownikom nie wypowie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń oraz przez kolejne miesiące, w czasie których pobierają oni te świadczenia.Oznacza to, że w okresie dofinansowania umowa może się skończyć np. z uwagi na upływ terminu, na który zostanie zawarta, albo z inicjatywy pracownika. Może też zostać rozwiązana przez pracodawcę z przyczyn dotyczących pracownika. W takich przypadkach należy niezwłocznie (nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych) powiadomić wojewódzki urząd pracy o zmianie okoliczności objętych wnioskiem.

W przypadku dofinansowania wypłacanego w trybie art. 15zzb specustawy o COVID-19 (dotacje od starosty) pracodawca się zobowiązuje do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez czas dofinansowania oraz po jego zakończeniu – przez okres odpowiadający czasowi dofinansowania. Przy czym ani ustawa, ani umowa ze starostą nie przewidują sytuacji, w których w okresie dofinansowania umowa może się skończyć np. z uwagi na upływ terminu, na który została zawarta, albo z inicjatywy pracownika, ewentualnie zostanie rozwiązana przez pracodawcę z przyczyn dotyczących pracownika. Jeśli warunek utrzymania zatrudnienia nie będzie dotrzymany, przedsiębiorca będzie musiał zwrócić dofinansowanie bez odsetek – proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika – w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Wiktoria Cieślikowska, radca prawny, starszy prawnik, kancelaria MDDP Olkiewicz i Wspólnicy