Od początku lutego 2020 r. prowadzę działalność gospodarczą. Nie mam prawa do ulgi na start, bo wykonuję działalność na rzecz byłego pracodawcy. Co z prawem do zwolnienia ze składek? Na pytanie czytelnika odpowiada ekspert.
Nie mam prawa do ulgi na start, bo wykonuję działalność na rzecz byłego pracodawcy. Czy mam prawo do zwolnienia ze składek?

Nie, prawo to przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i opłacam składki tylko za siebie. Chciałbym skorzystać ze zwolnienia ze składek. Czy mam do tego prawo, skoro nie mam zmniejszonych przychodów, bo mam zawartą jedną stałą umowę, z której uzyskuję przychód w wysokości 11 tys. zł miesięcznie?

Tak, przepisy znowelizowanej specustawy o koronawirusie do zwolnienia ze składek nie wymagają zmniejszenia przychodów, a jedynie osiąganie przychodu w pierwszym miesiącu, za który składa się wniosek o zwolnienie, nie wyższego niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego na 2020 r. (15 681 zł). Jeśli przedsiębiorca spełnia ten warunek, uzyska zwolnienie ze składek na własne ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zwolnienie ze składek należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Jeśli chciałby uzyskać zwolnienie już ze składek marcowych, musi wykazać, że przychód za ten właśnie miesiąc nie przekracza trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. Gdyby za ten miesiąc nie spełniał ww. warunku, ale zacząłby go spełniać od kwietnia, otrzymałby zwolnienie za okres kwiecień – maj.

Mam działalność gospodarczą i opłacam składki tylko za siebie. Nie osiągam wysokich przychodów (ok. 6 tys. zł miesięcznie), a w najbliższych miesiącach z pewnością nie wzrosną. Czy będę musiała składać wniosek o zwolnienie ze składek co miesiąc? Do kiedy muszę złożyć taki wniosek?

Nie, wniosek składa się raz, maksymalnie może on dotyczyć (przynajmniej na razie) okresu od marca do maja 2020 r. ZUS ocenia przychód tylko raz – za pierwszy miesiąc, za który wnioskuje się o zwolnienie ze składek. To, że później przychód wzrósłby nawet ponad limit trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, nie ma już znaczenia. Termin składania wniosków o zwolnienia ze składek upływa 30 czerwca 2020 r. Warunek konieczny to także przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Ze swojej działalności gospodarczej osiągam niskie przychody i chcę uzyskać zwolnienie ze składek. Czy ZUS może mi odmówić, czy to zwolnienie przysługuje z mocy prawa?

Nie, zwolnienie nie przysługuje z mocy prawa. Trzeba złożyć wniosek do ZUS, który będzie oceniał spełnienie warunków. Gdy stwierdzi, że to nie nastąpiło, wyda decyzję odmowną. Nie przysługuje od niej jednak odwołanie do sądu, lecz wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy, a dopiero później skarga do sądu administracyjnego.

Joanna Śliwińska