Gminy, które zlecają wykonywanie usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym bądź podmiotom wyłanianym w przetargu, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na częściowe pokrycie ich kosztów.
Taką możliwość przewiduje nowa edycja programu „Opieka 75+” na 2020 r. Jest on skierowany do samorządów, które mają nie więcej niż 60 tys. mieszkańców.
Co do zasady usługi opiekuńcze, które są zapewniane w miejscu zamieszkania osobom wymagającym pomocy w codziennym życiu oraz opieki higienicznej i pielęgnacji, są zadaniem własnym gminy (finansowanym z jej budżetu). Problem w tym, że wciąż są ośrodki pomocy społecznej, które nie oferują takich usług lub ich wymiar jest ograniczony ze względu na zbyt małe środki, jakie są przeznaczane na ten cel. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) uruchomiło specjalny program, w którym gminy spełniające kryterium liczby mieszkańców mogą wnioskować o dofinansowanie – do 50 proc. – kosztów usług dla osób powyżej 75. roku życia.
Jednocześnie do tej pory zasady programu wymagały, aby gmina samodzielnie zapewniała usługi opiekuńcze – za pośrednictwem opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę w ośrodku lub innej jednostce organizacyjnej lub ewentualnie poprzez osoby należące do spółdzielni socjalnej (o ile była jednym z jej założycieli). W tym roku ten wymóg został złagodzony, bo o dofinansowanie będą mogły się starać również te samorządy, które zlecają świadczenie usług organizacjom pozarządowym, które zostały wybrane w otwartym konkursie ofert, bądź innym podmiotom zewnętrznym wyłonionym w przetargu.
– Jest to dobre rozwiązanie, które pozwoli skorzystać z programu większej liczbie gmin niż dotychczas – uważa Krzysztof Soberka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku.
Zgodnie z warunkami programu pieniądze z dotacji mogą być wydane na dofinansowanie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych): dla seniorów, którym były świadczone w ramach programu w 2019 r. i w br. będą kontynuowane; dla osób, które w ubiegłym roku nie były w ogóle nimi objęte, oraz na zwiększenie ich liczby u tych, którzy z nich korzystali. MRPiPS rekomenduje też gminom, aby nie pobierały opłaty za usługi opiekuńcze, gdy dochód podopiecznego nie przekracza 250 proc. kryterium obowiązującego w pomocy społecznej.
Co istotne, nabór wniosków ruszy jeszcze w tym miesiącu. Formularz, w którym gmina powinna określić wysokość swojego zapotrzebowania, będzie dostępny w Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Z danych ministerstwa wynika, że w ubiegłorocznej edycji programu brało udział 427 gmin, które łącznie otrzymały ponad 12 mln zł na dofinansowanie usług dla ok. 3,5 tys. seniorów.