Wysokość emerytury lub renty przesądzi o tym, czy osoba niepełnosprawna otrzyma obniżoną czy pełną kwotę świadczenia uzupełniającego.
Uzyskanie 500+ przez osoby niepełnosprawne będzie uzależnione nie tylko od tego, czy są one niezdolne do samodzielnej egzystencji, ale również od spełnienia kryterium dochodowego. Przy jego ustalaniu nie będą jednak brane pod uwagę zarobki osiągane przez taką osobę pochodzące np. z zatrudnienia czy umowy cywilnoprawnej, ale uzyskiwane przez nią świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych. Pod tym pojęciem kryją się różnego typu formy pomocy, których koszt jest pokrywany z budżetu państwa. Wprawdzie przepisy ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym nie wymieniają ich nazw, ale ich lista została przygotowana przez ZUS (można ją znaleźć na stronie internetowej zakładu). Liczy ona aż 64 pozycje, przy czym tymi najczęściej otrzymywanymi przez osoby ubiegające się o 500+ są emerytury i renty.

Wyłączenia

Od tej zasady jest wyjątek, bo niektóre świadczenia będą wyłączone z kryterium dochodowego. Dotyczy to tych o charakterze jednorazowym, np. zasiłku celowego wypłacanego przez ośrodek pomocy społecznej i zasiłku pogrzebowego.
Do limitu dochodów nie będą liczyły się też zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny ani inne dodatki wypłacane razem ze świadczeniami emerytalno-rentowymi na podstawie przepisów szczególnych. Należy do nich m.in. dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki i ryczałt energetyczny.
Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z kryterium wyłączona zostanie renta rodzinna, ale co istotne tylko wtedy, gdy została przyznana w okolicznościach określonych w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.).
Chodzi tutaj o rentę, którą dziecko otrzymuje po śmierci rodzica, jeśli stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w okresie nauki, ale nie później niż do 25. roku życia. W takim przypadku prawo do renty rodzinnej przysługuje niepełnosprawnemu dziecku bez względu na wiek, a więc i wtedy, gdy stanie się dorosłe.
Wyłączenie renty rodzinnej z kryterium do 500+ będzie stosowane również, gdy została ona przyznana na podstawie innych przepisów niż ustawa z 17 grudnia 1998 r., np. zmarły rodzic był rolnikiem lub funkcjonariuszem służb mundurowych, których obowiązują odrębne ustawy emerytalne. Ważne, aby niezdolność do samodzielnej egzystencji powstała w dzieciństwie lub w czasie nauki.
WażneEmerytury i renty będą uwzględniane do kryterium dochodowego w kwotach brutto, a więc nie pomniejszonej o podatek dochodowy. Natomiast inne świadczenia, które nie podlegają opodatkowaniu, będą wliczane do progu w takiej kwocie, w jakiej są wypłacane.

Uwaga na progi

Osoby niepełnosprawne powinny pamiętać, że w kryterium będzie uwzględniana kwota świadczenia uzupełniającego. Przyjęcie tej reguły przy progu wynoszącym 1600 zł będzie skutkować tym, że 500 zł (czyli pełną wysokość wsparcia) otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 1100 zł. Gdy wynosi ona 1200 zł, świadczenie będzie wypłacone w kwocie 400 zł, a jeśli 1500 zł, jego wysokość spadnie do 100 zł. ©℗
Świadczenia finansowane ze środków publicznych
Do świadczeń, które będą wliczane do kryterium dochodowego i będą miały wpływ na przyznanie 500+ lub wypłacanie wsparcia w niższej wysokości, należą m.in.:
 • emerytury i renty przysługujące na mocy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • emerytury i renty należne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • wojskowe emerytury, renty rodzinne i inwalidzkie
 • policyjne emerytury, renty rodzinne i inwalidzkie
 • emerytury, renty rodzinne i inwalidzkie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego
 • renta socjalna
 • emerytura pomostowa
 • okresowa emerytura kapitałowa
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • zasiłek i świadczenie przedemerytalne
 • świadczenia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym: zasiłek dla bezrobotnych, stypendium, dodatek aktywizacyjny
 • zasiłek stały i okresowy z pomocy społecznej
 • świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych: specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+
 • świadczenia z ustawy o szkolnictwie wyższym, w tym: stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych, doktoranckie
 • uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz dla członków rodzin zmarłych sędziów
 • świadczenie rehabilitacyjne
UWAGA!
Świadczenia te będą liczone do limitu dochodów tylko wtedy, gdy są przyznane osobie niepełno sprawnej. Jeśli otrzymują je członkowie jej rodziny w ogóle nie będą brane pod uwagę przy sprawdzaniu, czy próg został spełniony.