Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. To oznacza, że komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne nie będzie mógł na zaspokojenie roszczeń wierzycieli osoby niepełnosprawnej zająć kwoty przyznanego mu wsparcia.
Czy wniosek o świadczenie będzie można złożyć przez internet?
Tak
Od września ZUS umożliwił składanie dokumentów o świadczenie uzupełniające w formie papierowej – można to zrobić osobiście w jednej z placówek zakładu lub wysłać pocztą. Natomiast w pierwszym tygodniu października wniosek będzie można złożyć również za pośrednictwem platformy PUE ZUS, pod warunkiem że osoba niepełnosprawna ma na nim konto lub je założy.
Czy 500+ otrzyma przebywający w placówce całodobowej opieki?
Tak
Jeśli osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji przebywa w domu pomocy społecznej lub instytucji należącej do ochrony zdrowia, np. w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, hospicjum, to ta okoliczność nie będzie miała wpływu na prawo do otrzymywania świadczenia uzupełniającego.
Czy świadczenie dla niepełnosprawnych będzie opodatkowane?

Nie

500+ dla osób niepełnosprawnych wzorem świadczenia przysługującego rodzicom na każde dziecko będzie zwolnione z podatku dochodowego. Dodatkowo jego kwota nie będzie uwzględniana do limitu dochodów, od których odlicza się wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Czy świadczenie uzupełniające będzie wliczane do kryterium dochodowego przy wnioskowaniu o pomoc społeczną?
Nie
W ustawie wprowadzającej 500+ dla niepełnosprawnych przewidziana została nowelizacja art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jego zmiana zakłada, że w przypadku ustalania dochodu na potrzeby przyznania świadczenia pieniężnego, np. zasiłku stałego czy okresowego, nie będzie uwzględniania kwota świadczenia uzupełniającego. Ta sama zasada dotyczy niewliczania 500+ do dochodu osoby starającej się o dopłatę do czynszu na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Zawarta w jej art. 3 lista świadczeń wyłączonych z progu dochodowego została poszerzona właśnie o 500+ dla niepełnosprawnych.
Czy nową formę wsparcia otrzyma cudzoziemiec?
Tak
Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać nie tylko obywatelom Polski, ale też mieszkającym na terytorium kraju obcokrajowcom, jeśli spełniają warunki wynikające z ustawy o 500+, dotyczące statusu pobytu. Zgodnie z jej przepisami cudzoziemiec musi posiadać prawo pobytu lub prawo pobytu stałego, jeśli jest obywatelem jednego z państw członkowskich: Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Członkowskiej. Osoby z innych krajów muszą mieć zalegalizowany pobyt w Polsce. Aby obcokrajowiec mógł otrzymać 500+ musi do wniosku dołączyć dokument uprawniający do pobytu.
Czy wniosek o 500+ trzeba będzie składać co roku?
Nie
Świadczenie dla osób niepełnosprawnych będzie co do zasady przyznawane bezterminowo, chyba że orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji zostanie wydane na czas określony. Wtedy gdy jego ważność wygaśnie, trzeba będzie ponownie złożyć wniosek o jego wydanie oraz ponowne przyznanie 500+. Dokumentów nie trzeba więc będzie składać co roku. Jednocześnie może dojść do sytuacji, że chociaż orzeczenie będzie aktualne, to osoba niepełnosprawna wcześniej przekroczy limit dochodów uprawniający do świadczenia uzupełniającego. Wtedy ZUS uchyli decyzję przyznającą wsparcie od momentu, gdy przestanie spełniać kryterium.
Czy 500+ będzie uwzględniane w dochodzie, gdy osoba stara się o specjalny zasiłek opiekuńczy za zajmowanie się niepełnosprawnym członkiem rodziny?
Nie
Do kryterium, którego spełnienie jest wymagane do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego, wliczane są dochody osiągane zarówno przez opiekuna, jak i osobę niepełnosprawną, którą się zajmuje. Co do zasady przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wskazują, że do progu dochodowego brane są pod uwagę dochody opodatkowane – a 500+ jest z niego zwolnione. Z kolei dochody nieobjęte podatkiem są traktowane jako dochód tylko wtedy, gdy są wymienione w wspomnianej ustawie. Dlatego w związku z tym, że nie była ona nowelizowana przy okazji uchwalania ustawy o 500+ dla osób niepełnosprawnych, to nowa forma wsparcia nie będzie miała znaczenia dla uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Czy komornik będzie mógł zająć kwotę świadczenia?

Nie

W ustawie o 500+ znalazł się przepis gwarantujący, że świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. To oznacza, że komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne nie będzie mógł na zaspokojenie roszczeń wierzycieli osoby niepełnosprawnej zająć kwoty przyznanego mu wsparcia.
Czy mimo spełniania przesłanek ZUS może odmówić przyznania wsparcia?

Tak

Nawet jeśli dana osoba spełnia dwa podstawowe warunki otrzymywania 500+, to nie otrzyma nowej formy wsparcia, gdy została tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (chyba że ma ona formę dozoru elektronicznego).