Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do 500+ dla osób niepełnosprawnych będzie prowadzone na wniosek. ZUS ani pozostałe organy emerytalno-rentowe nie będą go przyznawać z urzędu.
Wniosek o nowe wsparcie powinien być składany do tego organu, który wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe. To oznacza, że osoby, które otrzymują je z ZUS, muszą złożyć dokumenty do jego oddziału. Jeśli podstawą przyznania emerytury lub renty są przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoba niepełnosprawna musi zgłosić się do KRUS. Osoby, które otrzymują świadczenia z ubezpieczenia społecznego na mocy ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym m.in. policji, straży pożarnej, straży granicznej, wnioskują do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dla żołnierzy zawodowych i ich rodzin właściwe będzie Wojskowe Biuro Emerytalne.
Reklama
ZUS poza wnioskami od osób, którym wypłaca emerytury i renty, będzie też przyjmował dokumenty od osób, które:
  • nie mają ustalonego prawa do świadczenia emerytalno-rentowego ani innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych,
  • nie mają prawa do świadczenia emerytalno-rentowego, ale za to pobierają inne świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, np. zasiłek stały przyznany przez ośrodek pomocy społecznej,
  • są uprawnione do świadczenia emerytalnego przyznanego przez ZUS i inny organ, np. KRUS, jeśli zakład wypłaca im również dodatek pielęgnacyjny.
Wszystkie instytucje, które będą przyznawać 500+ dla niepełnosprawnych, przygotowały wzory wniosków – można je pobrać z ich stron internetowych lub otrzymać w placówce terenowej. Druk powinien być złożony przez osobę, która ubiega się o świadczenie uzupełniające, ale w jej imieniu może to też zrobić przedstawiciel ustawowy lub pełno mocnik. Ważne, aby do wniosku dołączone było wtedy upoważnienie dla wybranej osoby, do czego w przypadku ZUS służy specjalny formularz PEL (dostępny na stronie internetowej lub w oddziale).