Sprawa dotyczy firmy, która zamierza zawrzeć umowę ze spółką z siedzibą w Rosji (Obwód Kaliningradzki). Na jej podstawie zagraniczny przedsiębiorca będzie delegować swoich pracowników do pracy w polskiej firmie (na terenie naszego kraju).
W tym celu rosyjska spółka zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w naszym kraju. Będą one wykonywać obowiązki na zasadzie oddelegowania jako pomocnik stolarza i pracownik magazynowy. Planowany okres oddelegowania to sześć miesięcy. Umowa z zagraniczną firmą będzie jedynym tytułem, na podstawie którego oddelegowani będą otrzymywali wynagrodzenie. Nie będą oni podpisywać żadnych zobowiązań z polską firmą.
Przedsiębiorca wystąpił do NFZ z pytaniem, czy pracownik podmiotu zagranicznego oddelegowany przez niego do pracy w Polsce (niepozostający w stosunku pracy na terytorium Polski) będzie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu w naszym kraju.
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie nie miał wątpliwości, że nie.
W uzasadnieniu decyzji wskazał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby, które na terenie Polski są pracownikami. Istotnym jest jednak fakt zawarcia stosunku pracy (lub innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczenia) z polskim podmiotem oraz wykonywanie takiej umowy na terenie Polski. Natomiast pracownik podmiotu zagranicznego, oddelegowany przez niego do pracy na terenie naszego kraju, którego nie łączy stosunek pracy z polską firmą, nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Zdaniem NFZ osoba taka nie jest bowiem pracownikiem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Z kolei zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi.
W związku z tym, że pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę, który nie ma siedziby w Polsce, nie będą podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, to również nie będą podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu w naszym kraju.
Decyzja interpretacyjna nr 14/02/I/2019 dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia