Kwoty odprowadzane przez pracodawców na pracownicze plany kapitałowe (PPK) nie mogą być doliczone do kosztów płacy, przy wnioskowaniu o dofinansowanie do pensji pracownika z dysfunkcją zdrowotną.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytanie związane z ubieganiem się o subsydia płacowe. Zadała je Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org).
Co do zasady jest tak, że kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90 proc. kosztów płacy, a w przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą 75 proc. ich wysokości. Co się do nich zalicza, określa zaś art. 2 ust. 4a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172). Zgodnie z nim definicja kosztów płacy obejmuje wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Natomiast 1 lipca br. weszły w życie przepisy wprowadzające wymóg tworzenia PPK dla podmiotów mających powyżej 250 pracowników. Przewidują one, że wpłata podstawowa na program wynosi 2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne od podwładnego oraz 1,5 proc. pensji po stronie pracodawcy. Firmy mają jednak wątpliwości, czy kwoty wpłacane na PPK pracodawcy będą mogli doliczyć do kosztów płacy, które są wykazywane w poz. 52 druku INF-D-P, składanego do PFRON. Dlatego OBPON.org zwrócił się o wyjaśnienie tej kwestii.
Fundusz odpowiedział, że składki na PPK nie spełniają warunku do włączenia ich do kosztów płacy w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy. Powołał się przy tym na informacje Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), z których wynika że PPK są sposobem oszczędzania lub inwestowania środków, a nie ubezpieczeniem polegającym na przekazaniu innemu podmiotowi na własność pieniędzy, z których zainteresowany będzie mógł skorzystać w razie wystąpienia przyszłego zdarzenia. Ponadto, mimo że składka na program powiększa odprowadzone należności na ubezpieczenia emerytalne, to cel jej przeznaczenia wyłącza możliwość uznania jej za dotyczącą emerytury. Dodatkowo kwoty odprowadzane na PPK nie mają charakteru obowiązkowego.