Renta rodzinna, która została przyznana osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji przez inny organ niż ZUS, nie będzie liczyła się do limitu dochodów, uprawniającego do uzyskania świadczenia uzupełniającego.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowa forma wsparcia będzie przysługiwać osobie niepełnosprawnej posiadającej wymagane orzeczenie, o ile otrzymuje ona świadczenia finansowane ze środków publicznych, np. emeryturę, rentę, zasiłek stały, których suma nie przekracza 1600 zł (lub w ogóle ich nie otrzymuje). Trzeba jednak przy tym pamiętać, że do tego kryterium będzie liczyć się też samo świadczenie uzupełniające, dlatego część osób będzie otrzymywać jego pełną wysokość, czyli 500 zł, a te, których dochody ze wspomnianych źródeł przekraczają 1100 zł, odpowiednio pomniejszoną kwotę.
Jednocześnie art. 2 ust. 2 ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób o samodzielnej egzystencji (czeka na publikację w Dz.U., potocznie zwana ustawą 500+ dla niepełnosprawnych) wskazuje, że do kryterium nie będą liczyć się: zasiłek pielęgnacyjny, dodatki i inne świadczenia wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, a także renty rodzinne przyznane w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.).
W związku z takim brzmieniem art. 2 ust. 2 ustawy o 500+ dla niepełnosprawnych pojawiły się wątpliwości, czy wyłączenie z limitu dochodów będzie miało zastosowanie tylko do osób z dysfunkcjami, które otrzymują rentę rodzinną z powszechnego systemu ubezpieczeniowego, czy również takim, którym jest ona wypłacana przez inny organ. Zapytany przez DGP resort rodziny wskazał, że wyłączenie nie będzie ograniczone tylko do rent rodzinnych z ZUS, ale będzie obejmować również te przyznane na mocy innych ustaw m.in. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym rolników oraz o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych.