Dzięki nowym zasadom obowiązującym w ZUS, aby je otrzymać, dodatkowo będzie musiał przedstawić tylko certyfikat rezydencji podatkowej i wizę D18. Zmianie nie ulega sposób potwierdzania miejsca zamieszkania.
Zasady wydawania zaświadczeń A1 przez ZUS dla cudzoziemców spoza UE uległy w marcu kolejnej zmianie. Wbrew oczekiwaniom branży nie chodzi jednak o zmianę zasad ustalania miejsca ich zamieszkania, czego można się było spodziewać po przełomowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 stycznia 2019 r. w sprawie D. Balandin i in., sygn. akt C-447/17. Od marca 2019 r. lista dokumentów pobytowych, których przedstawienie pozwoli na uzyskanie zaświadczenia A1, została poszerzona o wizę oznaczoną symbolem D18 wydaną w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka. Dotyczy to wyłącznie osób posiadających taką kartę.

Stare problemy