Mieszkam w Kazachstanie od dziecka. Chciałbym pracować sezonowo w Polsce, z którą jestem związany, bo mój dziadek miał obywatelstwo waszego kraju. Czy spełniam warunki, żeby otrzymać Kartę Polaka?
Polski konsul wyda Kartę Polaka osobie, która ma związki rodzinne z naszym krajem (jedno z rodziców lub dziadków miało obywatelstwo polskie) i wykaże się w rozmowie z nim choćby podstawową znajomością języka polskiego, naszych zwyczajów i tradycji. O Kartę może się starać wyłącznie osoba, która w dniu złożenia wniosku o kartę jest obywatelem Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizi, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Uzbekistanu. Karta nie uprawnia do wjazdu na terytorium Polski. Dokumentem legalizującym pobyt jest wiza krajowa z prawem do pracy. Uprawnia ona wyłącznie do pobytu w Polsce, a nie w innym kraju strefy Schengen. Konsul na wniosek zainteresowanego zwolni go z opłaty za wizę. Po przyjeździe do nas posiadacz Karty będzie mógł legalnie podjąć każde zatrudnienie bez konieczności ubiegania się u wojewody przez polskiego przedsiębiorcę o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca.