Prowadzę działalność gospodarczą. Mój rachunek bankowy został zajęty przez ZUS. Zapytałem pisemnie zakład, dlaczego tak się stało. Nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi poza odpisami pism egzekucyjnych. Czy mogę wnieść skargę na bezczynność do sądu administracyjnego, aby zmusić ZUS do działania?
Sądy administracyjne orzekają w sprawach ze skarg na bezczynność organów administracji publicznej tylko wówczas, gdy organ był zobowiązany do wydania określonego aktu (decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności) i zobowiązanie to wynikało jednoznacznie z przepisów prawa. Co jednak istotne, nie wszystkie decyzje wydane w postępowaniu administracyjnym podlegają kontroli przez sąd administracyjny. W opisywanej sytuacji kluczowe znaczenie ma art. 83 ust. 1–4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z ust. 1 ZUS wydaje decyzje w indywidualnych sprawach dotyczących w szczególności:
  • zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;
  • ustalania płatnika składek;
  • przebiegu ubezpieczeń;
  • ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek;
  • ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu tych składek;
  • ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  • wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
  • Część byłych esbeków przeszła do ZUS i dostaje wyższe świadczeniePracodawcy nie muszą zwracać dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracownikówNatomiast na mocy ust. 4 od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, jak i od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne czy od decyzji w sprawie wykreślenia zastawu skarbowego z rejestru stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji określone w kodeksie postępowania administracyjnego.ZUS kwestionuje wysokie wynagrodzenia kobiet. Czy ma do tego prawo?Posiadacz Karty Polaka łatwiej uzyska zaświadczenie A1 Podobna sprawę analizował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (postanowienie z 24 lipca 2018 r., sygn. akt II SAB/Bk 94/18). W wyroku podkreślił on, że w sprawach ubezpieczeń społecznych zasadniczo właściwy jest sąd powszechny, za wyjątkiem tych opisanych w ust. 4. Jednocześnie zaznaczył, że wszelkie inne sprawy nie podlegają właściwości sądu administracyjnego. Z orzeczenia wynika, że ewentualna bezczynność w sprawie nie udzielenia odpowiedzi na pismo skarżącego dotyczącego dokonywania potrąceń w toku egzekucji świadczenia nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego. W opisywanej sytuacji przedsiębiorca nie będzie miał więc prawa zaskarżyć braku odpowiedzi ZUS do sądu administracyjnego.  Podstawa prawna Art. 83 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.).