Osoba, która nie będzie chciała skorzystać z PPK, będzie musiała podać wszystkie swoje dane oraz pracodawcy, a także podpisać szereg zobowiązań, zaczynając od oświadczenia, że rezygnacja jest działaniem świadomym.

ikona lupy />
Media

Ubezpieczeni, którzy nie będą chcieli oszczędzać w pracowniczym planie kapitałowym, będą musieli wypełnić specjalną deklarację. Jej wzór znajduje się w przygotowanym przez ministra finansów projekcie rozporządzenia w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Dokument ten realizuje zapisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), która umożliwia zgromadzenie dodatkowego kapitału na starość.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zawiera:

1) dane dotyczące uczestnika PPK:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę urodzenia,
c) serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
2) nazwę podmiotu zatrudniającego;
3) oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji
Projekt rozporządzenia zakłada, że rezygnacja musi być sporządzona na papierze. Deklarację należy wypełnić wielkimi literami, a każda korekta powinna zostać potwierdzona podpisem uczestnika.

POBIERZ DEKLARACJĘ