Od 1 lipca 2019 do PPK włączeni zostali pracownicy w firmach zatrudniających minimum 250 pracowników. Od 1 stycznia 2020 firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, od 1 lipca 2020 co najmniej 20 pracowników, a od 1 stycznia 2021 pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora publicznego. Czy warto zostać w PPK? Co można wyliczyć na kalkulatorze ppk?
ikona lupy />
PPK symulacja / GazetaPrawna.pl


Do programu zatrudniony zostanie automatycznie zapisany, o ile ukończył 18 lat, a nie ukończył 55. roku życia. Także osoby starsze mogą przystąpić do PPK, ale muszą złożyć wniosek do pracodawcy o zawarcie w jego imieniu takiej umowy.

Obowiązkiem pracodawcy jest zawrzeć z wybraną przez niego instytucją finansową umowę o zarządzanie, a następnie w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, umowy o prowadzenie PPK. Do 25 października 2019 roku powinna być zawarta umowa o zarządzanie PPK przez zatrudniających na dzień 31 grudnia 2018 minimum 250 osób.
Dla firm, które na 31 grudnia zatrudniały minimum 250 osób, umowa na prowadzenie PPK powinna być zawarta do dnia 12 listopada 2019 r.

Umowę na prowadzenie konta pracodawca będzie mógł zawrzeć z jedną z następujących instytucji finansowych:
• Funduszem inwestycyjnym, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
• Funduszem emerytalnym zarządzanym przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne
• Zakładem Ubezpieczeń


Powyższe instytucje finansowe powinny posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3 lata doświadczenia w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych; oraz zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.

Co to są fundusze zdefiniowanej daty?
Różnicowanie przez instytucje finansowe poziomu ryzyka podczas inwestowania w zależności od wieku uczestnika ma dać gwarancję pewnego bezpieczeństwa. Stąd nazwa fundusze zdefiniowanej daty. Zależnie od wieku uczestnik PPK będzie przypisany do odpowiedniego funduszu zdefiniowanej daty. Instytucje finansowe inwestując środki w przypadku osób młodych będą mogły korzystać z bardziej agresywnych, udziałowych instrumentów finansowych. Będą one obarczone większym ryzykiem, ale też będą umożliwiać większy zarobek. Im bliżej 60 lat stopniowo zwiększane będą udziały w aktywach funduszu PPK bezpiecznych instrumentów o charakterze dłużnym.

Wysokość składek
Pracownik - co miesiąc będzie przekazywać obowiązkową wpłatę podstawową w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto.
Jeśli będzie chciał, może dodatkowo wpłacać składki w wysokości do 2 proc. brutto wynagrodzenia. Maksymalnie może to być 4 proc. wynagrodzenia brutto (gdy pracownik ma najniższe dochody, a łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia – może wpłacać od 0,5 do 2 % wynagrodzenia brutto)

Pracodawca - co miesiąc wpłaci obowiązkowo 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Jeśli zechce , będzie mógł wpłacić też kwotę dodatkową, maksymalnie 2,5 proc. wynagrodzenia brutto.

Państwo – wpłaci na powitanie 250 zł, a potem raz w roku będzie zasilać konto kwotą 240 zł.

Wypłata środków

Środki gromadzone na koncie PPK mają być wypłacane pracownikowi po ukończeniu przez niego 60. roku życia. 25-proc. zgromadzonych środków zostanie wypłacone jednorazowo, a pozostała część - w minimum 120 miesięcznych ratach. Można też będzie oszczędzać dłużej. A można też wybrać środki wcześniej. Wybór środków przed 60. rokiem życia będzie jednak możliwy z potrąceniami, w tym także tzw. podatku Belki.

W dwóch sytuacjach pracownik może wypłacić środki z konta PPK bez żadnych podatków.

Ustawa o PPK daje możliwość dokonania wcześniejszej wypłaty 100 proc. oszczędności z konta PPK, na sfinansowanie wkładu własnego wymaganego przy zaciąganiu kredytu na kupno mieszkania lub budowę domu pod warunkiem, ze pracownik nie ma więcej niż 45 lat . Cała kwotę trzeba będzie zwrócić.
Wypłata pieniędzy z konta PPK bez potrąceń, jest też możliwa w przypadku poważnej choroby, która pracownika, jego współmałżonka lub dziecko. Może wtedy wybrać do 25 proc. środków, których zwracać nie musi! Wypłata nie będzie też opodatkowana.

Czy warto pozostać w PPK?

Na pytanie jaka jest gwarancja kapitału w PPK eksperci zgodnie odpowiadają – nie ma. Można oczywiście tworzyć różne założenia , ale pewności nie ma. Tak jak nie ma jej przy żadnych produktach długoterminowych.

Orientacyjne symulacje przy różnych założeniach można stworzyć korzystając z kalkulatora mojeppk.pl. Przy jego pomocy dokonaliśmy przykładowych symulacji.

Symulacja pierwsza dotyczy pracownika, który przystępuje do PPK w wieku 30 lat, zarabiając 4 tys.brutto. Zakładając tylko obowiązkowe składki, oszczędzanie do 60.roku życia przy minimalnych stopach zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania oraz w okresie wypłat oraz przy minimalnym wzroście zatrudnienia otrzymujemy kwotę 76 368 zł brutto.

Wiek pracownika - 30 lat
Zarobki - 4 tys. brutto
Podstawowa miesięczna wpłata - 2 proc. wynagrodzenia brutto
Podstawowa miesięczna wpłata pracodawcy - 1,5 proc. wynagrodzenia brutto
Brak dopłat pracownika i pracodawcy
Plan oszczędzania - Do 60.roku życia
Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania - 1 proc.
Zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat - 1 proc.
Zakładany roczny wzrost wynagrodzenia - 1 proc
Kwota: 76 368 tys. brutto


ikona lupy />
PPK symulacja / GazetaPrawna.pl

Symulacja druga
W tym przypadku wiek i zarobki będą takie same, ale zakładamy bardziej optymistyczny wariant zakładanej rocznej stopy zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania na 3,5 proc. oraz zakładanej rocznej stopy zwrotu w okresie wypłat - 2 proc. Otrzymana kwota oszczędności wyniosła 114 075 tys. brutto

Wiek pracownika - 30 lat
Zarobki - 4 tys. brutto
Podstawowa miesięczna wpłata - 2 proc. wynagrodzenia brutto
Podstawowa miesięczna wpłata pracodawcy - 1,5 proc. wynagrodzenia brutto
Brak dopłat pracownika i pracodawcy
Plan oszczędzania - Do 60.roku życia
Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania - 3,5 proc.
Zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat - 2 proc.
Zakładany roczny wzrost wynagrodzenia - 1 proc
Kwota: 114 075 tys. brutto
ikona lupy />
PPK symulacja / GazetaPrawna.pl

Symulacja trzecia dotyczy zatrudnionego, w wieku 50 lat, zarabiającego 7 tys. brutto. Jeśli do emerytury w wieku 60 lat będzie odkładać składki podstawowe przy zakładanej rocznej stopie zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania - 1 proc. , zakładanej rocznej stopie zwrotu w okresie wypłat - 1 proc., a zakładany roczny wzrost wynagrodzenia - 0 proc to może oszczędzić 33 723 tys. brutto.

Wiek pracownika - 50 lat
Zarobki – 7 tys. brutto
Podstawowa miesięczna wpłata - 2 proc. wynagrodzenia brutto
Podstawowa miesięczna wpłata pracodawcy - 1,5 proc. wynagrodzenia brutto
Brak dopłat pracownika i pracodawcy
Plan oszczędzania - Do 60.roku życia
Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania - 1 proc.
Zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat - 1 proc.
Zakładany roczny wzrost wynagrodzenia - 0 proc
Kwota: 33 723 tys. brutto