Z najnowszego raportu dotyczącego partycypacji w PPK wynika, że jak dotąd tylko 40 proc. uprawnionych pracowników zdecydowało się oszczędzać na czas emerytury w PPK. Aby zrezygnować z uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych należy złożyć swojemu pracodawcy rezygnację na piśmie.

Trzeba pamiętać, że prawidłowo złożona przez uczestnika deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie skutkuje zmianą treści umowy o prowadzenie PPK. Umowa dalej ważna, z tym zastrzeżeniem, że nie są dokonywane nowe zasilenia na rachunek uczestnika. Całą konstrukcję można zatem nazwać czasowym zawieszeniem dokonywania wpłat do PPK przez uczestnika.

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Składa się ją podmiotowi zatrudniającemu.

Deklaracja zawiera:

 • dane dotyczące uczestnika PPK
 • imię (imiona)
 • nazwisko
 • numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia
 • seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego
 • nazwa podmiotu zatrudniającego
 • oświadczenie uczestnika PPK o treści: „oświadczam, że rezygnuję z dokonywania wpłat do PPK oraz posiadam wiedzę o konsekwencjach złożenia niniejszej deklaracji, w tym: - nieotrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK (dotyczy uczestnika PPK, który nie nabył uprawnienia do wpłaty powitalnej przed złożeniem deklaracji); - nieotrzymywania dopłat rocznych do PPK w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom PPK po spełnieniu warunków określonych w art. 32 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z późn. zm.); - nieotrzymywania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia.
 • data i podpis uczestnika PPK
 • data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu

Trzeba pamiętać, że podmiot zatrudniający oznacza:

 • pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 • nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 • zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 • podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. e ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Konsekwencją złożenia przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK jest to, że podmiot zatrudniający zaprzestaje dokonywania wpłat do PPK za takiego uczestnika. Następuje to począwszy od miesiąca, w którym uczestnik złożył podmiotowi zatrudniającemu deklarację.