Wszystko za sprawą weekendu i dodatkowego dnia wolnego, dzięki czemu na uregulowanie należności wobec ZUS będzie aż o trzy dni więcej.
Wszystko wskazuje na to, że 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy. Na dzień zamykania numeru ustawa wróciła do Sejmu po poprawkach Senatu i musi być jeszcze podpisana przez prezydenta. Jeśli tak się ostatecznie stanie, to zmieni się m.in. termin zapłaty składek do ZUS. Zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) płatnik ma obowiązek przesyłać w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacać składki za dany miesiąc, nie później niż:
  • do 10. dnia następnego miesiąca ‒ osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie;
  • do 5. dnia następnego miesiąca ‒ jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;
  • do 15. dnia następnego miesiąca ‒ pozostali płatnicy.
  • Święto 12 listopada może mieć wpływ na ekwiwalenty za urlop
10 listopada wypada w sobotę. Trzeba więc zastosować zasadę z art. 12 ust. 5 ordynacji podatkowej, którą w tym przypadku stosuje się posiłkowo. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy. Gdyby nie ustanowiono poniedziałku dniem wolnym do pracy, to właśnie w ten dzień skończyłby się termin na zapłatę składek. Skoro jednak poniedziałek zyska status święta, to zasadę z art. 12 ust. 5 należy zastosować ponownie. A to oznacza, że termin zapłaty składek przesuwa się na wtorek (13 listopada). Chodzi oczywiście tylko o składki za osoby opłacające je za siebie.
Przypomnijmy, że za termin dokonania zapłaty składek uważa się:
  • przy zapłacie gotówką ‒ dzień wpłacenia składki w kasie lub na rachunek tego organu w banku w placówce pocztowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego;
  • w obrocie bezgotówkowym ‒ dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika, rachunku płatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego płatnika, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu, a w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu, zwanego dalej „innym instrumentem płatniczym” ‒ dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej.
Innymi słowy, wystarczy zlecić przelew 13 listopada, a składki będą zapłacone w terminie.
Podstawa prawna
Art. 31 i 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.).
Art. 12 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ‒ Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).