W kwietniu 2018 r. do oddziału ZUS w Gdańsku wpłynął wniosek spółki akcyjnej o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej wysokości podstawy wymiaru składek wpłacanych do ZUS. Pytający nie wiedział, czy ma obowiązek odprowadzić daninę od nagrody wypłaconej prezesowi.

Wyjaśnił, że występuje w firmie w podwójnej roli – zajmuje się zarządem spółki i jednocześnie jest zatrudniony na stanowisku jej dyrektora. Na podstawie przydzielonego mu zakresu obowiązków wynikających z umowy o pracę oraz statutu spółki część zadań się pokrywa i nie ma wyraźnego ich rozdzielenia na prezesa i dyrektora. A podległość służbowa polega przede wszystkim na respektowaniu uchwał walnego zgromadzenia i wypełnianiu obowiązków wynikających z kodeksu spółek handlowych. Przy czym pracodawca pozostawił swobodę prezesowi co do sposobu realizacji owych zadań.
ZUS po przeprowadzeniu analizy sprawy uznał, że pracodawca ma obowiązek opłacenia wszystkich danin od nagrody przyznanej prezesowi spółki. Zakład wskazał, że podstawą do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom jest art. 6 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1778 ze zm.). To właśnie tam został zawarty katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Wyliczenie zawarte w tym przepisie ma charakter zamknięty i jest wyczerpujące. ZUS dodał także, że pytanie należy rozpatrywać przez pryzmat art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 przywołanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tymi zapisami podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób będących m.in. pracownikami stanowi przychód z tytułu zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku PIT. Tym samym do oskładkowania musi być wliczona nagroda, która jest tak samo traktowana jak wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy różnego rodzaju dodatki (np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop). ZUS podkreślił, że w takim przypadku nie ma znaczenia, czy wysokość takich dodatków została z góry ustalona. Muszą być wliczone do podstawy wymiaru składek jako przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. A spółka musi je opłacić w pełnej wysokości.
Podstawa prawna
Decyzja nr DI /100000/43/ 547/ 2018 oddziału ZUS w Gdańsku z 9 lipca 2018 r.