Do 20 stycznia 2018 r. pracodawcy zwolnieni z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinni złożyć informacje podsumowujące rok 2017.
Na fundusz nie muszą płacić podmioty wymienione w art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Są to m.in. firmy, które osiągają 6-proc. wskaźnik zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami oraz szkoły i uczelnie, o ile wynosi on u nich 2 proc., a także domy pomocy społecznej, hospicja i jednostki organizacyjne niedziałające dla zysku – pod warunkiem, że zajmują się niepełnosprawnymi. Jeśli w bieżącym roku wypełniły choć jedną miesięczną informację INF-1, do 20 stycznia 2018 r. muszą przesłać do PFRON druk INF-2.
Co istotne, 1 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 2103), które wprowadza nowe druki. Wprawdzie z zawartych w jego par. 2 przepisów przejściowych wynika, że INF-2 za okresy sprawozdawcze do 2017 r. składa się na dotychczas obowiązującym formularzu (wskazanym w rozporządzeniu z 22 czerwca 2016 r.; Dz.U. poz. 938), to jednak korekty – gdyby okazały się konieczne – już na tym określonym w nowych przepisach.
Wymóg złożenia rocznego rozliczenia dotyczy też pracodawców, którzy w 2017 r. przekazali choćby jedną wpłatę na rzecz PFRON, wypełniając miesięczną deklarację z serii DEK. Wśród nich są np. zakłady pracy nieosiągające 2-proc. lub 6-proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Deklaracje składają także zakłady pracy chronionej (ZPChr), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) oraz pracodawcy udzielający ulg we wpłatach na PFRON i korzystający z nich. Do 20 stycznia 2018 r. wszystkie powinny przesłać do funduszu druk DEK-R. Jego wzór jest określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. poz. 956).
Ponadto pracodawcy mający status ZPChr oraz ZAZ muszą pamiętać o przesłaniu do 20 stycznia 2018 r. do właściwego wojewody informacji półrocznej INF-W, obejmującej okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. Właściwy druk znajduje się w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia informacji przedstawianych przez prowadzącego ZPChr lub ZAZ oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. poz. 232).
Wreszcie 20 stycznia przyszłego roku mija termin wpłaty na rzecz PFRON niewykorzystanych środków zgromadzonych na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Chodzi o pieniądze pochodzące z zaliczek na PIT oraz zwolnień z różnego typu podatków i opłat za 2016 r., które należy wydać nie później niż do końca 2017 r. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, musi przekazać je na konto PFRON.