Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ubiegać się o dofinansowanie jej miesięcznego wynagrodzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warunkiem jest, by pracownik z dysfunkcją był ujęty w ewidencji prowadzonej przez PFRON.

Jakie są warunki otrzymania wsparcia ze środków PFRON?

By móc skorzystać z dofinansowań oferowanych przez PFRON należy pamiętać o kilku ważnych warunkach. Po pierwsze: ubiegać o nie mogą się tylko pracodawcy, którzy zatrudniają niepełnosprawnego na podstawie umowy o pracę (także tej spółdzielczej) ewentualnie powołania, wyboru bądź mianowania. Prawo dofinansowania nie przysługuje w odniesieniu do pracowników, z którymi zawarto Umowy cywilno-prawne oraz tych z ustalonym prawem do emerytury.

Po drugie: należy wykazać efekt zachęty. Zasada ta obowiązuje w przypadku każdego zatrudnienia osoby z dysfunkcją i polega na wykazaniu,za pomocą metody ilościowej, że wpłynęło ono na wzrost zatrudnienia ogółem, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających dany miesiąc. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Do uzyskania wsparcia finansowego ze środków PFRON uprawnieni są pracodawcy:

  • zapewniający miejsce pracy mniej niż 25 osobom, pracującym na na pełny etat;
  • zatrudniający minimalnie 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągając przy tym 6 %-owy ogólny wskaźnik wysokości zatrudnienia niepełnosprawnych;
  • prowadzący zakład pracy chronionej.

Których pracowników nie obejmie dofinansowanie?

Należy pamiętać, że w świetle procedury przyznawania dofinansowań, nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania na osobę zatrudnioną na podstawie umowy innej niż umowa o pracę. Również przebywający na urlopach: bezpłatnym rodzicielskim oraz wychowawczym, nie są objęte takim dofinansowaniem. Podobnie z osobami otrzymującymi świadczenie rehabilitacyjne, gdyż jego otrzymywanie jest jednoznaczne z zawieszeniem aktywności zawodowej. Dofinansowanie wynagrodzenia jest wykluczone także dla uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz odbywających służbę wojskową.

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Suma środków, które można otrzymać jako część pensji pracownika, zależy od stopnia jego niepełnosprawności. Z tego powodu dofinansowanie może mieć różne wysokości:

  • 1800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • 1125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty te mogą ulec zwiększeniu w odniesieniu do osób, u których ponadto stwierdzono:chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Wówczas do kwoty dofinansowania dodawane jest 600 złotych.

W jaki sposób ubiegać się o wsparcie?

Celem uzyskania pomocy od PFRON, pracodawca musi się w nim zarejestrować. By to zrobić, należy złożyć wniosek w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Wraz z wnioskiem ma on obowiązek przesłać kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:

  • pełną nazwę pracodawcy oraz jej wersję skróconą, jeśli takowa funkcjonuje;
  • numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
  • w przypadku, gdy pracodawca nie przesyła dokumentów osobiście: upoważnienie osoby je przesyłającej dokumenty do występowania w imieniu pracodawcy.

Ponadto pracodawca musi przekazać Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych formularz, który dotyczący miesięcznych wynagrodzeń, jak również form zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, uwzględniając przy tym rodzaje i stopnie ich niepełnosprawności. Wniosek, informację oraz załączniki należy przesłać na adres siedziby PFRON (Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa) lub dostarczyć ją osobiście/ przez upoważnionego pełnomocnika. W określonych przypadkach wymagana jest dodatkowa dokumentacja, o czym dokładniej przeczytasz TUTAJ. Warto też zajrzeć do zakładki, gdzie PFRON udostępnił wszystkie wymagane formularze.