Niezależnie od tego, jaka instytucja wypłaca świadczenie należne za staż oraz czy osoba je pobierająca jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy (PUP), to pieniądze z tego tytułu są traktowane jako dochód przy ubieganiu się o 500 zł na pierwsze dziecko w rodzinie.Tak wynika z wyjaśnienia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w związku ze zmianą przepisów przy wnioskowaniu o finansowe wsparcie na nowy okres świadczeniowy. Do 1 sierpnia br. było bowiem tak, że stypendia stażowe wypłacane bezrobotnym, które są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a nie Funduszu Pracy, nie były umieszczone w katalogu dochodów nieopodatkowanych, wymienionym w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), mającym zastosowanie również w przypadku świadczeń wychowawczych oraz z Funduszu Alimentacyjnego (FA). W konsekwencji na potrzeby przyznawania tych świadczeń nie były traktowane jako dochód i tym samym nie wliczały się do kryterium, od którego zależy uzyskanie pieniędzy na dzieci.
Ta sytuacja zmieniła się od ubiegłego miesiąca i wspomniany wykaz dochodów nieopodatkowanych został poszerzony o stypendia dla bezrobotnych pokrywane ze środków UE. To oznacza, że przy ustalaniu uprawnień do 500 zł na dziecko, zasiłku rodzinnego i świadczenia z FA na nowe okresy ich wypłaty pieniądze z tego tytułu są dochodem członka rodziny. Wśród gmin pojawiły się jednak wątpliwości, czy np. takie stypendium liczy się do kryterium, gdy osoba nie jest zarejestrowana w PUP i wypłaca je inna niż pośredniak instytucja, która realizuje projekt aktywizacji zawodowej finansowany z unijnych pieniędzy. Resort rodziny wyjaśnia więc, że kwestia ta nie ma znaczenia i każde takie stypendium jest uznawane za dochód nieopodatkowany w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Jednocześnie MRPiPS podkreśla, że zaprzestanie pobierania stypendium stażowego z środków UE powinno być traktowane przez gminę jako utrata dochodu na takich samych zasadach, jak ma to miejsce wtedy, gdy dotyczy to stypendium finansowanego z środków krajowych. Tym samym dochód rodziny powinien zostać pomniejszony o jego kwotę. Analogicznie, jeśli dojdzie do uzyskania dochodu ze względu na rozpoczęcie stażu pokrywanego z unijnych pieniędzy, to również należy to uwzględnić w dochodzie rodziny i powiększyć go o wysokość stypendium.