Gminy mogą już zacząć wydawać decyzje o przyznaniu 500 zł na dziecko na nowy okres świadczeniowy osobom, które utrzymują się z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jest to możliwe, bo GUS podał kwotę dochodu osiąganą z jednego hektara przeliczeniowego.
Konieczność czekania na obwieszczenie jest związana ze sposobem ustalenia sytuacji dochodowej rodziców – rolników, która w przeciwieństwie do pozostałych opiekunów nie może być sprawdzona przez gminę samodzielnie (za pośrednictwem Emp@tii) ani zweryfikowana na podstawie zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości zarobków.
W ich przypadku, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.), przyjmuje się bowiem, że z jednego hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu, który co roku ogłasza prezes GUS. Z tego obejmującego 2016 r. wynika, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha wyniósł 2577 zł, co daje 214,75 zł miesięcznie. w porównaniu do 2015 r. jego kwota wzrosła, bo wtedy wynosił 1975 zł, czyli 164,85 miesięcznie.
Gmina może więc teraz na podstawie obwieszczenia oraz załączonego do wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego zweryfikować, czy dochody rodzica mieszczą się w kryterium uprawniającym do otrzymywania 500 zł na pierwsze dziecko (800 zł lub 1200 zł na członka rodziny).
Podawana przez GUS kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego stanowi podstawę do określenia wysokości dochodu również przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych, becikowego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.