Resort rodziny zamieści w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) przykładowe formularze, które będą składać rodzice ubiegający się o 500 zł na dziecko, świadczenia rodzinne lub z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Stanie się to niezwłocznie po tym, jak zakończą się prace legislacyjne nad ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
To właśnie jej przepisy przewidują odejście od obowiązującej do tej pory zasady, która sprowadzała się do tego, że wszystkie wzory wniosków o świadczenia na dzieci oraz niektórych dołączanych do nich załączników są określane rozporządzeniem. Teraz to się zmieni, bo akty wykonawcze do ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (FA), będą od 1 sierpnia br. wskazywać tylko sposób i tryb postępowania przy występowaniu o wsparcie oraz podstawowy zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w wniosku.
Natomiast same wzory formularzy oraz załączników, które będą zgodne ze stanem prawnym, który ma wejść w życie za półtora miesiąca, zostaną opublikowane w BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tak aby mogły z nich korzystać gminy.
Resort rodziny w specjalnym komunikacie skierowanym do samorządów zapewnia że nastąpi to bez zbędnej zwłoki, jak tylko ustawa o systemach wsparcia rodzin otrzyma ostateczny kształt w toku procesu legislacyjnego – co powinno nastąpić do połowy lipca (dziś odbędzie się w Sejmie jej pierwsze czytanie). Jednocześnie MRPiPS wskazuje, że takie rozwiązanie skraca czas potrzebny na przygotowanie i opublikowanie wzorów wniosków. Pozwoli też na szybkie dostosowanie formularzy do ewentualnych ustawowych zmian warunków przyznawania poszczególnych świadczeń. Ponadto umożliwia szybkie opracowanie i dostosowanie nowych elektronicznych kreatorów wniosków o świadczenia na dzieci, za pomocą których poprzez internetową platformę usługową Emp@tia będzie można składać wnioski przez internet.
– W związku z zmianą przepisów nie będziemy tworzyć własnych wzorów formularzy, tylko stosować te opracowane przez ministerstwo. Liczymy więc, że faktycznie szybko pojawią się na BIP, aby można było złożyć zamówienie do drukarni – podkreśla Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Co istotne, nowe wnioski, uwzględniające zmiany wynikające z ustawy o systemach wsparcia rodzin, będą obowiązywać od 1 sierpnia przy ubieganiu się o świadczenia na kolejne okresy wypłaty świadczeń, które rozpoczną się 1 października w przypadku 500 zł na dziecko i świadczeń z FA oraz 1 listopada w odniesieniu do świadczeń rodzinnych. Natomiast cały czas możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na trwające jeszcze okresy świadczeniowe 2016/2017. Również te formularze zostaną udostępnione przez ministerstwo w BIP.