Osoba, która w momencie składania wniosku o świadczenie wychowawcze nie będzie dysponowała wyrokiem sądowym w sprawie alimentów, będzie miała trzy miesiące na jego uzupełnienie.Taką poprawkę wprowadziła do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin komisja polityki społecznej i rodziny. W jego ramach modyfikowane są m.in. zasady ubiegania się o wsparcie z programu 500+, które są określone ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.), Jedna ze zmian dotyczy właśnie osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka, które do uzyskania 500 zł na nowy okres świadczeniowy będą musiały mieć zasądzone alimenty.
Może się jednak zdarzyć tak, że w dniu składania wniosku o świadczenie rodzic nie będzie jeszcze dysponował wyrokiem je przyznającym. W związku z tym Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało poprawkę, która ma regulować zasady postępowania w takich sytuacjach (została przyjęta przez posłów komisji). Sprowadza się ona do tego, że w przypadku gdy do wniosku nie będzie dołączony dokument zasądzający alimenty, gmina będzie zawieszać postępowanie w sprawie i wyznaczać rodzicowi trzymiesięczny termin, w którym będzie go musiał przedstawić. Co istotne, nie będzie to musiał być wyłącznie wyrok zasądzający alimenty, ale np. zabezpieczenie na poczet powództwa alimentacyjnego, które wskazuje wysokość środków, jakie rodzic będzie otrzymywał na dziecko do czasu wydania takiego orzeczenia (musi złożyć wniosek o jego ustanowienie). Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sąd wydaje postanowienie w sprawie zabezpieczenia w ciągu 30 dni. Jeśli więc samotny opiekun w wyznaczonym terminie dostarczy taki dokument, to będzie miał przyznane świadczenie wychowawcze od dnia złożenia wniosku.
Jednocześnie poprawka przewiduje dodatkowe rozwiązanie, gdy sąd oddali powództwo o zabezpieczenie roszczenia o alimenty na czas procesu, bo np. uzna, że sytuacja materialna rodzica jest na tyle dobra, że nie ma takiej konieczności, natomiast zostaną one potem przyznane. Wtedy termin na dołączenie wyroku do wniosku będzie przedłużony do momentu wydania prawomocnego orzeczenia, a rodzic uzyska wyrównanie świadczeń za wcześniejsze miesiące.
– Są to korzystne dla rodziców zmiany, bo nie będą pokrzywdzeni brakiem prawa do 500 zł na dziecko z powodu oczekiwania na ustalenie alimentów – mówi Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.
Ponadto w związku z tym, że wymóg posiadania alimentów ma też dotyczyć ubiegania się o becikowe, a od 2005 r. obowiązuje w przypadku wnioskowania o zasiłek na dziecko, to nowe przepisy dotyczące oczekiwania na sądowy wyrok obejmą również te formy wsparcia.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed drugim czytaniem w Sejmie