statystyki

Świadczenie pielęgnacyjne 2016. Dla kogo i w jakiej wysokości?

autor: Hubert Rabiega27.11.2015, 09:12; Aktualizacja: 27.11.2015, 09:26
Dziecko niepełnosprawne w szkole

Kiedy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?źródło: ShutterStock

Od początku 2016 roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300,00 zł miesięcznie i będzie odtąd każdego roku (1 stycznia) podnoszone o wskaźnik waloryzacji. Ustawa określa warunki, kiedy i komu takie świadczenie jest należne oraz szereg sytuacji, kiedy nie może ono zostać przyznane.

Reklama


Reklama


Nowe przepisy dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych znacząco podniosły finansowe wsparcie dla rodziców opiekujących się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi w domach. Podwyżki świadczenia zaplanowano w trzech etapach. Najpierw w 2014 roku świadczenie pielęgnacyjne wzrosło do 800 złotych netto (na rękę). Rok później wzrosło do poziomu 1 200 zł netto. Od 1 stycznia 2016 kwota z bieżącego roku wzrośnie o 100 zł i osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym i nie pracujące będą otrzymywały 1 300 zł miesięcznie. Począwszy od 1 stycznia 2017 roku, corocznie kwota świadczenia będzie powiększana o taki procent, o jaki wzrosła w danym czasie pensja minimalna.

Dokładna kwota świadczenia na kolejny rok będzie podawana do 15 listopada roku poprzedniego w Monitorze Polskim (np. dokładna kwota świadczenia pielęgnacyjnego na rok 2017 będzie podana do 15 listopada 2016). Kwoty świadczenia będą wzrastały automatycznie i osoby, które mają już ustalone prawo do tego świadczenia nie muszą każdorazowo wnioskować o wypłatę świadczenia w nowej, wyższej kwocie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień (np. świadczenie za 15 dni w miesiącu wyniesie 15/30 kwoty podstawowej, czyli w 2016 roku: 15/30 x 1 300 zł = 650 zł na rękę za 15 dni).

Jeśli ośrodek pomocy społecznej stwierdzi, że osoba uprawniona do świadczenia lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacane świadczenia rodzinne lub wydatkują je niezgodnie z przeznaczeniem, wówczas świadczenie w całości lub w części przekazywane jest nie w formie pieniężnej, lecz w formie rzeczowej (np. w formie niezbędnych artykułów higienicznych).

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Kto ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej mogą się ubiegać:

 • matka lub ojciec
 • opiekun faktyczny dziecka
 • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • inne osoby, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Świadczenie tego typu może zostać przyznane tylko jeżeli osoba wnioskująca (np. rodzic) nie pracuje zarobkowo lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeśli osoba wymagająca opieki ma orzeczenie inne niż ze stopniem znacznym, wówczas dodatkowo takie orzeczenie o niepełnosprawności musi zawierać dodatkowe wskazania, mianowicie: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku rolników brak pracy zarobkowej oznacza złożenie oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki (tzn. dziadkowie, rodzeństwo i dalsi krewni), przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, jedynie w przypadku gdy spełnione są łącznie wszystkie trzy poniższe warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (tzn. rodzice, dzieci), są one małoletnie lub mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma opiekuna faktycznego dziecka, ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, lub mają one orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, gdy osoba sprawująca opiekę (np. rodzic):

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna

Świadczenie nie przysługuje także, gdy osoba wymagająca opieki:

 • jest w związku małżeńskim (chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej), rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno--wychowawczym (z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą), i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje także jeżeli:

 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą (np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii lub w Niemczech) do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

 • opiekun niepełnosprawnej(2015-11-28 21:27) Odpowiedz 142

  To jest paranoja ! Ten kraj jest chory ! A rządzący tym krajem są chorzy umysłowo ( nie mam zamiaru ubliżać osobom autentycznie chorym ) !!! W tym podłym kraju nie przestrzega się podstawowych praw wynikających z Konstytucji RP !!! Zwłaszcza chodzi mi o zapis o równości wszystkich obywateli ! To jest g.wno prawda ! To na jakiej podstawie rodzice, czy też opiekunowie dzieci niepełnosprawnych dostają na takie dziecko 1200 zł ze stałym wzrostem i waloryzacją tego świadczenia, a opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych ( gdzie koszty tej opieki są bezsprzecznie wyższe, wystarczy porównać tylko koszty pieluchomajtek z kosztami pampersów ), dostają tylko 520 złotych, bez żadnej waloryzacji od wielu lat ??? Gdzie tu jest prawo ??? A gdzie sprawiedliwość ??? Wystarczyło tylko zorganizować wejście do gmachu sejmu, przy współudziale jednego posła, grupy wrzaskliwych medialnie opiekunów dzieci niepełnosprawnych , wraz z ich pociechami, aby szybko znalazła się premierka i w blasku fleszy w sposób medialnie widowiskowy , zażegnała dalszej okupacji gmachu sejmu, żeby jej słupki poparcia nie spadały !!! Nie twierdzę, że to im się nie należy. Wręcz przeciwnie ! Należało im się. Tylko dlaczego nie było premierki, gdy przed gmachem sejmu protestowali opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którym skutecznie uniemożliwiono ich wpuszczenia do gmachu sejmu ??? Gdzie w tym kraju jest Trybunał Konstytucyjny, czy też Rzecznik Praw Obywatela którzy mają czuwać nad nie łamaniem przepisów prawa, a zwłaszcza Konstytucji RP !!!???

 • Barbara(2015-11-28 23:31) Odpowiedz 141

  Ja, opiekunka niepełnosprawnego, leźącego męża, zostałam w majestacie prawa pozbawiona prawa nabytego, czyli świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 520 zł , kiedy to miłościwie nam panujący prezydent Komorowski podpisał niekonstytucyjną ustawę, po czym , mimo sprawy w sądzie trwającej prawie rok, świadczenia mi nie pzywrócono a zasiłek na opiekuna nam nie przysługuje, bo przekraczamy parę złotych kryterium finansowe. Mieszkanie już straciliśmy, przytuliła nas rodzina a pomagają nie zdechnąć obcy ludzie... Tak wegetuje w Polsce niemała grupa ludzi, którzy podjęli się całodobowej opieki nad swoimi ciężko chorymi Bliskimi. Ci chorzy utrzymują ich teraz ze swoich głodowych rent...

 • Wiesiek(2015-11-29 15:15) Odpowiedz 134

  Należy składać petycję,żeby wszystkie niepełnosprawne dzieci miały określony stopień niepełnosprawność.Obecnie mamy nagminne sytuacje, gdzie na 3 latka z bardzo lekką niepełnosprawnością są wyłudzane świadczenia tylko na podstawie zapisu w orzeczeniu, że jest niezdolny do samodzielnej egzystencji i wymaga pomocy osób drugich.A ja się pytam czy inne 3 letnie dziecko całkiem zdrowe jest zdolne do samodzielnej egzystencji i nie wymaga opieki?Ustawodawca stworzył wielkie kuriozum dając pole do popisu perfidnym naciągaczom bezwzględnie wykorzystującym wielki błąd na linii orzeczenie-ustawa,który umożliwia pazernym pseudo opiekunom- nierobą żyć na koszt uczciwych podatników. Szczególnie trzeba prześwietlić i ustalić faktyczny stopień niepełnosprawności u dzieci ułomnych od urodzenia. Wszyscy na prawdę niepełnosprawni i ich opiekunowie powinni z wielką determinacją zabiegać o powyższą regulację.

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • Arletta Szymczak, Gliwice,(2015-11-29 16:09) Odpowiedz 133

  Wiesiek : moja 17 letnia córka ma znaczny stopień niepełnosprawności z zapisem nie zdolna do pracy.
  Choruje na : Zespół Cohena, Zespół Aspergera, hiperinsulinizm i insulinooporność, Zespół Bezdechów Sennych= bezdechy obtruracyjne, centralne, mieszane, spłycenia oddechu i śpi w aparacie tlenowym CPAP.

  Z powodu chorób ma niedotleniony organizm, problemy w chodzeniu i szereg innych przypadłości.

  A więc choć ma 17 lat, to wymaga stałej opieki , pracowałam ile mogłam i od 6 lat jestem na świadczeniu.
  Pomagał mi w opiece dorosły już syn, ale zarywał szkołę.
  Nikogo więcej do pomocy nie mam. Tata się stracił.

  Czy uważasz, że 17 letnie dziecko prawie dorosłe nie wymaga przy tych chorobach stałej opieki i wiesz czym te choroby się objawiają i co się dzieje ?
  Nawet jak córka dawała radę być w szkole, to musiałam liczyć się z tym, że coś może się dziać i będę musiała jechać do szkoły.

  Wrócę do pracy , jak przejmiesz opiekę i to darmową, bo ja w tym kraju na opiekunkę nie zarobię.
  Zgadzasz się ?

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • Arletta Szymczak, Gliwice,(2015-11-29 11:04) Odpowiedz 118

  Dodam, że NIE popieram protestów rodziców niepełnosprawnych Dzieci, choć sama mam niepełnosprawne w stopniu znacznym.
  Nie popieram, ponieważ :
  - nie narażę zdrowia i życia mojej córki na protestach,
  -wyjazdy kosztują , a mnie na nie nie stać,
  - ja również choruję ( choćby borelioza ),
  -dla mnie priorytetem jest szybki dostęp do leczenia i rehabilitacji itp., a nie wysokość mojego świadczenia, ponieważ za tę podwyżkę nie wyleczę córki i żadna matka nie wyleczy, ponieważ leczenie idzie w tysiące m-c.
  -nie wyobrażam sobie, abym za życia córki, walczyła o świadczenie dożywotnie dla siebie, w razie Jej śmierci, a mam już 47 lat prawie.
  -nie dzielę Opiekunów , a oni tak i przez nich ( tę grupkę protestującą i wrzeszczącą ), Opiekunowie Dorosłych mają 520 zł. świadczenia, a WO nie ma nic, nawet opłaconych składek zdrowotnych.
  - pisałam swego czasu 2 petycje do MPiPS ws. szybkiego dostępu do leczenia dla wszystkich w/ g art. 68 Konstytucji RP i...atakowali mnie w sieci i publicznie oczerniali oraz SZYDZILI z silnych bezdechów mojej Córki !

  Tak, że ty MATKO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO co tu piszesz poniżej, chcesz, aby ludzie mieli dla ciebie serce, a co piszesz do Opiekunów Dorosłych ? Nie wstyd ci ?
  Znam środowisko od podszewki i wiem jakie niektóre matki są wredne, jakby mogły, to inną matkę w łyżce wody za kasę by utopiły, a i czasem matka skubnie matkę na kasę.
  Tak, że przestań tu durnoty pisać, że przez Nich wasze mamy musiały przerwać strajk.
  Dzielicie środowisko i nie potraficie się jednoczyć.
  Psujecie opinię całemu środowisku Opiekunów Dzieci, a NIE wszyscy was popierają.
  A nade wszystko szkodzicie chorym Dzieciom i bardzo zaszkodziliście i wiecie w czym.

 • matka dziecka niepełnosprawnego!(2015-11-29 01:14) Odpowiedz 915

  do opiekunki i reszty! Nie macie pojęcia jaka jest opieka nad dzieckiem, macie zdrowe dzieci! No i dobrze! Chorego dorosłego, można zostawić w domu na 4-6 godzin i iść do pracy, tym bardziej,że większość tych chorych dorosłych jest chora z powodu własnej głupoty, bo albo ulegli wypadkowi często ,,pod wpływem", albo dostali wylewu , bo całe życie palili fajki i żarli tłusto...itp. Dziecko malutkie rodzi się i ...no własnie, chce żyć i to nie jego wina że jest sparaliżowane, albo upośledzone! Apropos strajku w sejmie: chcieliście pod sejmem na barkach tych zmęczonych matek upalić coś dla siebie- wstyd! Przez was nasze mamy przerwały strajk, bo weszliście im w paradę. A może sami się weźmiecie i coś wymyślicie? Pozdrawiam!

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • Arletta Szymczak, Gliwice.(2015-11-30 23:22) Odpowiedz 812

  A ty mateczko dziecka niepełnosprawnego, czego pyskujesz ?
  Tchórzu anonimowy. Dość krwi mi napsuliście pod moimi petycjami i oczernialiście.
  Dla mnie liczy się szybki dostęp do leczenia , a dla was wasza kasa i w razie śmierci dziecka.
  Dobrze wiecie, że się zrzekałam podwyżki, a musiałam przyjąć odgórnie.
  To czego jęczysz i bredzisz zajadle ?
  Gdybym chciała być zauważalna, to jak Iwona montowała ekipę na protesty, to byłabym z wami.
  Tylko sorry, ale takie zauważenie , jak was zauważono , ja mam w poważaniu i nie dzielę środowiska oraz nie szkodzę dzieciom chorym, a wy tak.
  Każdemu mogę patrzeć w twarz, a wy honoru nie macie i grabicie pod siebie i nawet środowisko chorych dzieci macie w poważaniu, a co dopiero dorosłych chorych.

  Tak, uszkadza, ale tylko na takie idiotki jak ty :)))

  Coś jeszcze anonimowa babo, a może ty Henio ? :)

 • Wiesiek(2015-11-29 16:32) Odpowiedz 72

  Nie neguję niepełnosprawności Pani córki,gdyż posiada orzeczenie o stopniu znacznym,Chodzi o orzeczenia dzieci do lat 16 gdzie nie ma wyszczególnionego stopnia.Właśnie tam są nadużycia na wielką skalę.Poza tym absolutnie nie należy traktować dorosłej osoby która ukończyła 18 lub 25 lat jako dziecko z tytułu ,że się urodziła niepełnosprawna bądź nabyła niepełnosprawność przed tym okresem.O dorosłości decyduje wiek ,a nie choroba.Obecnie mamy paradoksy gdzie niepełnosprawny 50 latek to dziecko,a jego 20 letni niepełnosprawny syn w stopniu znacznym to osoba dorosła.

 • matkadziecka niepełnospawnego(2015-11-30 21:09) Odpowiedz 66

  A Ty Arletto Szymczak skończ te swoje zajadłe p[isadło! Sądzę że cieszy Cię każdy grosz wywalczony a tylko tak negujesz nasze wpisy bo zazdrościsz sławy wiadomo komu! Niestety takie zajadłe kobiety jak Ty nie są zauważane, może zmień profesję!
  PS Takie luźne pytanko, czy bolerioza uszkadza mózg? bo to by dużo tłumaczyło!

 • tyu(2015-12-09 20:49) Odpowiedz 60

  Ja mam b cięzko chorego syna, ma Zespół Westa - bo lekarz w szpitalu nie miał ochoty mi zrobic cesarskiego cięcia, wyczekiwali godzinami, doszło do niedotlenienia. Teraz syn ma 13 lat, nie mówi, chodzi tylko dlatego, ze go sama rehabilitowałam, jak sie urodził miałam 24 lata i to był koniec mojego zycia. Przed ta zmiana co zrobiło PO, mialam 950 zł na nas dwoje, teraz jest znacznie lepiej, wiec jestem wdzięczna b tym "krzykaczom" z sejmu, ktorzy protestowali. Opieka nad nim czeka mnie do końca zycia, i nigdy nie bedę mogła chocby na chwile zostawic go samego w domu. Pisze to zeby czesc osób zrozumiała te róznice miedzy zajmowaniem sie dzieckiem niepełnosprawnym, a rodzicem (który ma zwykle emeryture czy rente, a opieka nad nim jest znacznie krótsza). Niemniej, tez uwazam, ze najlepiej jakby weryfikowac, czy faktycznie osoby na które jest pobierane swiadczenie maja niespełsnosrpawnosc znacznego stopnia, bo krew zalewa, jak np. matka pobiera to na dziecko które w teori ma autyzm, a to dziecko jest samodzielne na tyle, ze bez problemu jezdzi samo do szkoły autobusem. W naszym kraju jest wszystko postawione na głowie, i jak slyszałam od lekarza, czesto sie zdarza, ze osoby z np. lekkim opóznieniem umysłowym - sa diagnozowane przez poradnie jako b niespełnosprawne ze względu, ze gdyby im przypisac stopien lekki, nie bedzie sie nalezała renta. Tylko gdzie przyjmuja do pracy ludzi opóznionych umysłowo, bo moim zdaniem zatrudnienie ich graniczy z cudem, jak po 2 kierunkach studiów ludzie nie moga dostac pracy na zmywaku.

 • Arletta Szymczak,(2015-11-29 01:29) Odpowiedz 66

  Jakiś Wiesiek pod artykułem co dałam niżej pisze :

  1: Wiesiek z IP: 5.172.247.* (2015-11-29 00:16)

  Na obrazku widać te niepełnosprawne dzieci.Gdzie są ,ano w szkole.A więc opiekun nie świadczy całodobowej opieki tak jak zapisane w orzeczeniu.W takim przypadku wyłudza świadczenie.

  Ten Pan nie ma pojęcia, że chore dziecko jest w szkole, ale ma częste absencje z powodu wyjazdów do lekarzy , pobyty w szpitalach lub zwyczajnie dziecko tak źle się czuje, że danego dnia nie jest w stanie być w szkole, a jak jest w niej, to rodzic musi liczyć się z telefonem ze Szkoły, że z dzieckiem coś złego się dzieje i trzeba do szpitala i żaden Pracodawca co i rusz nie będzie matki zwalniał z pracy.
  Ponadto matki muszą być jako opiekunowie na turnusach i czasem są 4 razy w roku po 2 tyg,. i jaki Pracodawca chętnie da nawet bezpłatny ?
  Moja Ania ma nauczanie w domu 12 h tygodniowo i są dni, że muszę odwołać lekcje np. te 2-3 h, bo Ania całą noc nie spała i męczyły Ją bezdechy.

  Nie każdy też ma zawód, że praca w godzinach szkolnych, a musi pracować na zmiany, też w nocy lub w weekendy i żadna opiekunka nie będzie się opiekować w nocy, czy w weekend, chyba, że za gruuubą kasę.

  A więc jak ktoś nie ma pojęcia jak jest przy chorym dziecku, to niech nie czepia się szkoły, że dziecko w niej jest i nie bredzi o wyłudzeniu, bo świadczenie jest prawnie i każdy inteligentny człowiek rozumie stałą opiekę i co to znaczy.
  Zawsze taki ktoś może zaadoptować chore dziecko i przekonać na własnej skórze, zamiast durnoty pisać :)

 • Arletta Szymczak, Gliwice.(2015-11-30 23:39) Odpowiedz 67

  Popularność ? Oj tak , majtki na sejmowej barierce w TV, to sława na całą Polskę i zazdroszczę :) :) :)

 • Wiesiek(2015-11-29 00:16) Odpowiedz 45

  Na obrazku widać te niepełnosprawne dzieci.Gdzie są ,ano w szkole.A więc opiekun nie świadczy całodobowej opieki tak jak zapisane w orzeczeniu.W takim przypadku wyłudza świadczenie.

 • H(2015-12-12 22:11) Odpowiedz 40

  kocham cię

 • Arletta Szymczak, Gliwice.(2015-11-30 16:59) Odpowiedz 46

  Opiekunie Matki. Po wylewie...
  Za te podziały odpowiada wrzeszcząca grupa protestujących matek i paru ojców krzykaczy.
  Oni robią podziały, a rząd na tym korzysta.
  Widziałam jakie pismo do MPiPS wysmarowali, aby Opiekunowie Dorosłych nie mieli świadczeń takich jak Opiekunowie Dzieci.
  Nie popieram ich, choć mam chore dziecko i krwi mi napsuli.
  Zaszkodzili też całemu środowisku Opiekunów Dzieci. Bardzo zaszkodzili.
  Pozdrawiam,

 • Wojtek(2015-11-27 14:52) Odpowiedz 41

  Opiekunowie niepełnosprawnych dostaja mniej niż stały zasiłek z MOPS , my musi pracować i to cięzko a z stałym zasiłkiem nic nie robią , morze rzad czeka aż wszyscy wymrą . Wszyscy nam obiecywali pomoc a wyszło jak zawsze .
  Może trzeba pojechać do sejmu i tam zostać z osoba niepełnosprawną .

 • opiekunka.niepelnosprawnego.(2015-11-27 09:51) Odpowiedz 11

  dorosli opiekunowie to nic trybunal nakazal dac, bezemy pod sejmem razem z niepelnosprawnym mezem co nie chodz...

 • Arletta Szymczak, Gliwice.(2015-11-30 23:43) Odpowiedz 07

  Raz Henio pisał po jednym proteście u siebie na fb i grzmiał , że się pali i dlaczego tak mało rodziców na proteście :))

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • jagoda (2016-02-13 22:48) Odpowiedz 01

  Osobiście znam matkę która pobiera świadczenie pielęgnacyjne na dziecko do 16 lat i pracuje oczywiście na czarno na cały etat i dodatkowo w weekendy więc gdzie ta opieka?Żal tych osób dorosłych i dzieci które tej opieki naprawdę potrzebują.

 • zona opiekunka po wylewach.(2015-12-20 12:53) Odpowiedz 01

  dorosli niepelnosprawni lezacy w luzkakach po wylewach ,wszystko musze zrobic kolo meza.umyc itp......

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane