Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, upomina się o realizację dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., które dotyczą wsparcia finansowego dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny.
W wystąpieniu skierowanym do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, zwraca uwagę, że problem ten jest przedmiotem wielu skarg, które są do niego kierowane. Zdaniem RPO wykonanie wyroków TK powinno być priorytetem dla resortu. Pierwsze z orzeczeń zapadło bowiem 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13). Trybunał uznał w nim, że niezgodny z prawem jest przepis art. 17 ust. 1b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od tego, czy niepełnosprawność u osoby wymagającej opieki powstała przed skończeniem przez nią 18 lub 24 lat (jeśli było to w trakcie nauki). W konsekwencji 1200 zł miesięcznego wsparcia otrzymują głównie rodzice niepełnosprawnych dzieci.
Z kolei zajmujący się osobą, która doznała uszczerbku na zdrowiu w późniejszym wieku, mogą starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy.