Czy nauczyciele przedszkoli przekształcanych z zakładów w jednostki budżetowe muszą otrzymać wypowiedzenia?

Nie. Brak rzeczywistej likwidacji placówki w rozumieniu art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela (KN) oznacza, że przekształcenie przedszkoli nie daje podstawy do wypowiedzenia stosunków pracy nauczycielom. Zgodnie z orzecznictwem SN częściowa lub całkowita likwidacja placówki, zmiany organizacyjne i zmiany planu nauczania uzasadniają rozwiązanie stosunku pracy na podstawie wymienionego przepisu, tylko gdy zadania przedszkola lub szkoły wykonywane przez nauczyciela nie podlegają przekazaniu innej placówce oświatowej (wyrok SN z 2 marca 2005 r., I PK 271/04, OSNP 2005, nr 21, poz. 334). Z dniem przejęcia tych zadań przez nową placówkę, staje się ona stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Identyczna sytuacja zachodzi przy przekształcaniu przedszkoli w jednostki budżetowe.

Nauczyciele zatem nie będą mogli domagać się sześciomiesięcznej odprawy?

Odprawy przysługujące nauczycielom i innym pracownikom należą się wtedy, gdy dochodzi do rzeczywistej utraty zatrudnienia. Nauczyciele z przekształcanych przedszkoli go nie tracą, a więc nie otrzymają odpraw. Nie zaistnieją okoliczności pozwalające dyrektorowi szkoły na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym na podstawie art. 20 ust. 1 KN. A to wyklucza przyznanie nauczycielowi odprawy (wyrok SN z 21 września 2001 r., I PKN 647/00, OSNP 2003, nr 18, poz. 429).

Jak należy przenieść nauczycieli z przekształcanych placówek do nowych?

Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych. Powinny więc złożyć wszystkim nauczycielom ofertę zatrudnienia na identycznych warunkach jak dotychczas. Gdyby natomiast doszło do wygaśnięcia stosunku pracy wskutek nieprzyjęcia oferty nowego zatrudnienia, wówczas przysługuje odprawa, ale na podstawie art. 100 ust. 5 cytowanej ustawy, a nie KN.