Wielu uczniów ma zastrzeżenia do sposobu oceniania prac maturalnych. Niektórzy z nich słuszne. Dlatego warto pilnować, aby obejrzeć pracę, zwłaszcza przed złożeniem dokumentów na studia. O przyjęciu na nie może decydować nawet jeden czy dwa punkty.
Aby zdać maturę, trzeba z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskać co najmniej 30 proc. punktów. W tym roku przedmiotami obowiązkowymi są: język polski, obcy i po raz pierwszy matematyka. Wszystkie trzeba zdać tylko na poziomie podstawowym. Z tym, że egzamin ustny zdaje się jedynie z języków.
Maturzyści, którzy chcieli zdawać egzaminy z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, musieli wybrać je jako przedmioty dodatkowe. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE). Zatem wyniki uzyskane z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie matury. Dlatego też dla tych egzaminów nie określa się progu zaliczenia. Każdy, kto zda egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez OKE. Odnotowywane są na nich także wyniki z przedmiotów dodatkowych.