Wielu uczniów ma zastrzeżenia do sposobu oceniania prac maturalnych. Niektórzy z nich słuszne. Dlatego warto pilnować, aby obejrzeć pracę, zwłaszcza przed złożeniem dokumentów na studia. O przyjęciu na nie może decydować nawet jeden czy dwa punkty.
Aby zdać maturę, trzeba z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskać co najmniej 30 proc. punktów. W tym roku przedmiotami obowiązkowymi są: język polski, obcy i po raz pierwszy matematyka. Wszystkie trzeba zdać tylko na poziomie podstawowym. Z tym, że egzamin ustny zdaje się jedynie z języków.
Maturzyści, którzy chcieli zdawać egzaminy z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, musieli wybrać je jako przedmioty dodatkowe. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE). Zatem wyniki uzyskane z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie matury. Dlatego też dla tych egzaminów nie określa się progu zaliczenia. Każdy, kto zda egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez OKE. Odnotowywane są na nich także wyniki z przedmiotów dodatkowych.

Prawo do poprawki

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskali 30 proc. punktów wyłączne z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą powtórnie próbować go zdać w terminie poprawkowym, w sierpniu. Z tym, że prawa do poprawki nie mają ci, którym OKE unieważniła pracę.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) ustalił, że w tym roku pisemne egzaminy poprawkowe odbędą się w poniedziałek, 23 sierpnia. Tak jak w maju, rozpoczną się one o godz. 9. Natomiast ustne egzaminy poprawkowe mają trwać od 19 do 25 sierpnia. Z tym, że szczegółowe informacja o miejscu i terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 10 sierpnia 2010 r.
Zatem poprawki z matury nie zdaje się w swojej szkole, ale w miejscu wskazanym przez OKE. Często na taki egzamin trzeba dojechać.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Maturzysta ma prawo do poprawki.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Kto ma prawo do poprawki matury
- Jak uzyskać wgląd do pracy
- Czy można poprosić komisję o nagrywanie ustnego egzaminu
- Jakie są adresy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych