Terminy do złożenia podsumowujących dokumentów sprawozdawczych, tj. deklaracji rocznego rozliczenia wpłat na PFRON (DEK-R), o których mowa w art. 21, 23, 31 i 33 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa), rocznej informacji INF-2 dotyczącej zwolnienia z wpłat, o których mowa w art. 21 ustawy oraz półrocznej informacji dotyczącej spełniania warunków legitymowania się statusem zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowej (INF-W), upływają 20 stycznia 2011 r.

Ponadto – mimo braku obowiązku rocznego rozliczenia dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26a ustawy oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (art. 25a ustawy) – styczeń jest miesiącem, w którym warto zwrócić uwagę na ewentualne zaległości wobec PFRON. Nieuregulowanie ich do 31 stycznia przesądzi o odmowie wypłaty prawnie wstrzymanego dofinansowania lub refundacji za poprzedni rok.

Roczne rozliczenie wpłat

Pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON mają obowiązek rocznego rozliczenia wpłat.

W myśl art. 49 ust. 2 ustawy pracodawcy dokonują wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a tej ustawy, w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie zarządowi PFRON deklaracje miesięczne i roczne.

W terminie do 20 stycznia 2011 roku pracodawca złoży zatem oprócz deklaracji za grudzień 2010 roku (odpowiednio DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) także roczną deklarację rozliczenia wpłat na PFRON (DEK-R) za 2010 rok.

Deklaracje te będą po raz ostatni składane według wzorów określonych w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. nr 105, poz. 989) – dalej rozporządzenie. Natomiast deklaracje za późniejsze okresy będą docelowo składane na nowych formularzach obecnie przygotowywanych przez resort pracy.

Deklaracja rocznego rozliczenia wpłat na PFRON (DEK-R) składa się z ośmiu części.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W styczniu upływają terminy złożenia rocznego rozliczenia wpłat na PFRON.
W pełnej wersji artykułu:
- Obowiązek informacyjny
- Wypełnienie deklaracji
- Wskaźnik zatrudnienia
- Złożenie deklaracji DEK-II-a
- Dokonanie rozliczenia wpłat
- Informacje o zwolnieniu z wpłat
- Konsekwencje niezłożenia INF-W