Nasz pracownik dostarczył zaświadczenie ze szpitala na zwykłym druku, że jego żona, która na co dzień opiekuje się ośmiomiesięcznym dzieckiem, przebywa w tej placówce. Czy do tego zaświadczenia pracownik powinien wypełnić druk Z-15, aby zakład mógł wypłacić zasiłek opiekuńczy?
Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat, chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat oraz nad innym chorym członkiem rodziny.
Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownikowi, w razie sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki oraz pobytu małżonka pracownika, stale opiekującego się dzieckiem, w szpitalu.
Podstawą do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego zarówno z tytułu opieki nad zdrowym, jak i chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny jest złożone każdorazowo oświadczenie pracownika na druku ZUS Z-15. Oświadczenia tego nie składa się, jeśli opieka orzeczona kilkoma zaświadczeniami lekarskimi ZUS ZLA (w przypadku opieki nad chorym) jest sprawowana bez przerwy nad tym samym dzieckiem lub członkiem rodziny.
Pracownik ubiegający się o zasiłek w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 przedkłada odpowiednio:
- oświadczenie o okresie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
- decyzję o konieczności izolacji dziecka wydaną przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
- zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku w razie pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w szpitalu lub choroby małżonka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia mu sprawowanie opieki – zaświadczenie to powinno zawierać imię i nazwisko małżonka stale opiekującego się dzieckiem, okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, imię i nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie.
Podstawa prawna
Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.).
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. poz. 444).