Jeśli pracodawca popełnił uchybienia związane z opłacaniem należności na ubezpieczenia społeczne, najpierw otrzyma pismo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powiadamiające o ich wystąpieniu, a dopiero potem wezwanie do zwrotu nienależnych dopłat do pensji.
Taka procedura jest stosowana od niedawna przez fundusz w związku z weryfikowaniem terminowości ponoszenia kosztów płacy. Zgodnie z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.), pracodawca nie może otrzymywać dofinansowań do wynagrodzeń, jeśli miesięczne koszty płacy poniósł z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Dlatego aby zweryfikować spełnianie tego warunku, fundusz sprawdza pracodawców w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS. Jeśli okaże się, że wystąpiły nieprawidłowości, np. zbyt późne odprowadzenie składek, PFRON nie przyzna dopłat lub będzie domagał się zwrotu nienależnie przyznanych.
Jednak w związku z tym, że część pracodawców nie ma świadomości o nieprawidłowościach w opłacaniu należności na ZUS, PFRON wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, zaczął informować o ich wystąpieniu. Firma otrzymuje więc pismo o poczynionych przez fundusz ustaleniach, a pozyskane dane z KSI ZUS są jednocześnie weryfikowane we właściwym miejscowo oddziale zakładu. Takie rozwiązanie ma umożliwić wcześniejsze wyjaśnienie potencjalnych nieprawidłowości w rozliczaniu składek.
– Do tej pory było tak, że firma otrzymywała wezwanie do zapłaty, w którym PFRON za wymienione w nim miesiące zobowiązywał ją do oddania dofinansowań do wynagrodzeń w ciągu trzech miesięcy od daty jego doręczenia – mówi radca prawny Mateusz Brząkowski.
Dodaje, że wcześniejsze uzyskanie informacji w tej sprawie pozwala faktycznie szybciej zareagować na ewentualne nieprawidłowości i dowiedzenie, że nie miały miejsca, a składki zostały opłacone terminowo. Zwraca natomiast uwagę, że do wymiany pism między PFRON i firmą nie mają zastosowania procedury wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego, bo te przepisy zaczynają działać dopiero w momencie wszczęcia postępowania o zwrot nienależnych dopłat.