Pracodawcy mają wątpliwości, jakie przepisy będą stosowane przy weryfikowaniu prawidłowego udzielania obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Możliwość przeprowadzania takiej kontroli przewiduje obowiązujący od 1 lipca br. art. 22a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 721). Zgodnie z jego brzmieniem prezes zarządu funduszu może przeprowadzić kontrolę w firmie, która udziela ulg, oraz tej, która od niej kupuje usługi lub produkcję, aby skorzystać z możliwości płacenia niższej składki na PFRON. Problem w tym, że, jak zwraca uwagę Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), art. 22a nie wskazuje, na jakiej podstawie powinna być ona przeprowadzana. Dlatego w piśmie skierowanym do biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) pyta, czy weryfikacja powinna się odbywać zgodnie z przepisami rozdziału piątego ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli przedsiębiorcy, czy też innych przepisów.
Z odpowiedzi biura wynika, że podstawą do sprawdzenia sprzedawcy oraz nabywcy ulgi są przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 29). To oznacza, że weryfikacja prawidłowości udzielania obniżeń będzie się odbywać na mocy tych samych regulacji, które służą np. do kontrolowania dofinansowań do wynagrodzeń. Zakładają one m.in., że po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół zawierający opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa.
– Jeżeli okaże się, że będą to błędy rodzące sankcje pieniężne przewidziane w art. 22b, takie jak np. źle wyliczona kwota ulgi, wobec pracodawcy wszczęte będzie odrębne postępowanie – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny.
Będzie ono prowadzone na podstawie przepisów o ordynacji podatkowej. Wskazuje na to art. 49, który wymienia różnego typu wpłaty na rzecz PFRON, do których powinny być one stosowane. Wśród nich wymieniona jest też należność wynikająca z art. 22b.
– W naszym piśmie zadaliśmy też szczegółowe pytania. Jedno z nich dotyczyło tego, jak wygląda sytuacja firmy, która uzyskała prawo do ulgi, ale fundusz zakwestionował sposób jej obliczenia u przedsiębiorcy udzielającego obniżenia i ten, nie zgadzając się z jego decyzją, nie skorygował kwoty. Niestety, ta kwestia nie została wyjaśniona, dlatego zamierzamy ponownie zwrócić się do biura w tej sprawie – wskazuje Adam Hadław, dyrektor ds. problematyki pracodawców POPON.