Pracodawca, który otrzymał decyzję nakazującą zwrot nienależnych dopłat do pensji, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o umożliwienie mu oddawania należności w częściach lub odroczenie terminu jej płatności.
Takie uprawnienie przewiduje art. 1 pkt 6 ustawy z 19 lipca 2016 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1336). Do tej pory pracodawcy zobowiązani do zwrotu dofinansowań, które zostały uznane za bezprawnie pobrane, mogli starać się o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie jedynie odsetek od nich naliczanych. Natomiast nowe brzmienie nadawane przez wspomnianą nowelizację art. 49f ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.) zakłada, że firma będzie mogła ubiegać się o rozłożenie na raty całości lub części należności głównej lub odroczenie terminu jej przekazania do PFRON (ale nie o umorzenie).

Polecany produkt: PFRON. Rewolucja we wpłatach>>>

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie musiał w tej sprawie złożyć wniosek do prezesa funduszu. Wprawdzie jego druk nie został określony, ale na stronie internetowej PFRON opublikowany został wzór takiego formularza, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy. Przy czym jego złożenie nie gwarantuje, że pracodawca będzie mógł zwracać należność w częściach lub w późniejszym czasie. Taka decyzja może zostać podjęta przez fundusz tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami społecznymi lub gospodarczymi, w razie całkowitej nieściągalności, a także z innych powodów zasługujących na uwzględnienie. Co istotne, pracodawca będzie mógł tylko raz skorzystać z ulgi w formie rozłożenia na raty lub odsunięcia w czasie zapłaty należności.
– Wprowadzenie takiego warunku oznacza, że pracodawcy powinni dobrze zastanowić się przed złożeniem wniosku, bo o ile teraz mają dług w wysokości 10 tys. zł, to w wyniku kolejnej kontroli, a PFRON przeprowadza je dosyć często, może okazać się, że kwota do zwrotu będzie wyższa i wtedy skorzystanie z rozłożenia na raty może być bardziej potrzebne – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Z kolei radca prawny Mateusz Brząkowski zwraca uwagę, że nie jest jasne, czy wspomniany warunek jednokrotnego otrzymania ulgi w zwrocie dopłat będzie dotyczył również sytuacji przekształcenia firmy lub przejęcia jej przez inny podmiot.
Ponadto nowelizacja przewiduje, że całkowity okres spłaty należności nie może przekroczyć 10 lat od daty podpisania umowy z prezesem PFRON. W czasie jej obowiązywania pracodawca będzie mógł otrzymywać bieżące subsydia płacowe.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 25 września 2016 r.