Osoby na urlopach bezpłatnych i świadczeniu rehabilitacyjnym nie powinny być uwzględniane w ogólnej liczbie podwładnych wykazywanej przy ubieganiu się o dopłaty do pensji.
Jeszcze do niedawna Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informował firmy ubiegające się o subsydia płacowe, że do bieżącego stanu zatrudnienia nie należy wliczać tylko pełnosprawnych i niepełnosprawnych osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem (w tym macierzyńskim i wychowawczym) oraz praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce.
Prawidłowe wyliczenie stanu zatrudnienia jest istotne w sytuacji starania się o dopłaty do pensji na nowo zatrudnionego niepełnosprawnego pracownika. Ich uzyskanie jest uzależnione od tego, czy nastąpił tzw. efekt zachęty. – Pracodawca wyliczając go metodą ilościową, musi wykazać, że w miesiącu podjęcia przez taką osobę pracy doszło do wzrostu zatrudnienia ogółem w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w okresie poprzednich 12 miesięcy – wyjaśnia Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
PFRON jednak zmienił swoje stanowisko. Jak wynika z najnowszych objaśnień dotyczących wypełniania poz. 39 i 41 we wniosku Wn-D (w tych rubrykach firmy wskazują bieżący oraz średni stan zatrudnienia za ostatnie 12 miesięcy) do grupy pracowników, którzy są wyłączeni z bieżącego stanu zatrudnienia, zostały zaliczone również osoby przebywające na urlopach bezpłatnych oraz na świadczeniu rehabilitacyjnym.
– Zmodyfikowane stanowisko PFRON w tej sprawie jest o tyle zaskakujące, że przepisy unijne, z których wynika wymóg wykazywania efektu zachęty (subsydia płacowe są traktowane jako pomoc publiczna) nie uległy zmianie – stwierdza Edyta Sieradzka.
Pracodawcy obawiają się więc, że będą musieli nie tylko robić korekty wniosków Wn-D za poprzednie lata, ale także zwracać otrzymane już dofinansowanie, gdyby okazało się, że efekt zachęty nie został osiągnięty.
Jak wyjaśnia PFRON, zmiana objaśnień co do wypełniania wniosku Wn-D była konieczna ze względu na nowe stanowisko przedstawione przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z udzielonymi przez tę instytucję wyjaśnieniami do personelu przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, nie zalicza się osób na urlopach bezpłatnych i świadczeniu rehabilitacyjnym.
Jednocześnie fundusz uspokaja, że wprawdzie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dotychczas złożonych wnioskach pracodawca będzie zobowiązany do ich poprawienia, ale nie będzie musiał zwracać pieniędzy.
– Zmiana wykładni przepisów nie jest podstawą do żądania zwrotu kwot już wypłaconych pracodawcy, stosującemu się do dotychczasowej interpretacji przepisów przyjmowanej przez organ nawet wtedy, gdy była błędna – tłumaczy Michał Rydzewski z wydziału komunikacji społecznej PFRON.