Porozumienie zawierane między powiatami w zakresie ponoszenia kosztów umieszczenia małoletnich w pieczy ma charakter administracyjny. Dlatego przekazywanie między nimi pieniędzy powinno następować w formie dotacji celowej.
Tak wynika ze stanowiska przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”.
Organizacja ta wystąpiła z pytaniem o sposób rozliczania porozumień finansowych zawieranych między powiatami na podstawie art. 191 ust. 5 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem powiat, który umieszcza dziecko w rodzinie zastępczej lub placówce znajdującej się na terenie innego samorządu, podpisuje z nim porozumienie regulujące m.in. wysokość wydatków, jakie będzie ponosił na jego utrzymanie. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy środki powinny być przekazywane i rozliczane jako dotacja celowa, czy usługa. Kwestia ta jest bowiem różnie rozstrzygana przez regionalne izby obrachunkowe.
Zdaniem resortu rodziny porozumienie zawierane między samorządami ma charakter administracyjny, o którym mowa w art. 46 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. poz. 526 ze zm.). W związku z tym przekazywanie środków na opiekę i wychowanie małoletniego powinno nastąpić w formie dotacji celowej. W taki też sposób powinny być rozliczone.
Dodatkowo stowarzyszenie zwróciło się z pytaniem, czy możliwe jest wzajemne rozliczanie pieniędzy pomiędzy powiatowymi centrami pomocy rodzinie (PCPR) na podstawie not księgowych, a następnie odprowadzanie ich do powiatów jako uzyskanych dochodów. Ministerstwo wskazuje, że skoro stronami porozumienia są powiaty, to przepływy finansowe też powinny dotyczyć tych dwóch podmiotów. Tym samym niezasadne wydaje się przekazywanie pieniędzy bezpośrednio między PCPR lub innymi jednostkami podległymi.
169,4 mln zł tyle gminy wydały w 2015 r. na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej
1030 zł tyle kosztowało utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej