statystyki

Zawieszenie firmy nie wydłuży prawa przedsiębiorcy do preferencyjnych składek

autor: Krzysztof Chyba23.06.2016, 11:03; Aktualizacja: 11.07.2016, 19:15
Firma przyjazna MSP na start

Przez 30 dni od zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.źródło: Materiały Prasowe

Niski ZUS można opłacać tylko przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od założenia działalności. Nie ma znaczenia, czy przez ten czas rzeczywiście była ona prowadzona. Przedsiębiorca, który rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej, ma prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki składek ZUS. Może je odprowadzać od podstawy wymiaru wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Uprawnienie to przysługuje w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Mogą się pojawić wątpliwości co do możliwości skorzystania z tej ulgi w przypadku zawieszenia prowadzenia firmy w tym okresie lub wykreślenia działalności i ponownego założenia. Warto też pamiętać, że nie każda nowo zarejestrowana firma da prawo do niskich składek.

Ważny kod zgłoszenia

We wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o zarejestrowanie biznesu przyszły przedsiębiorca musi podać oddział ZUS, do którego należy. Następnie CEIDG przesyła te dane do ZUS. Po zarejestrowaniu firmy przedsiębiorca w ciągu 7 dni dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Natomiast w przypadku twórców i artystów termin ten liczy się od otrzymania decyzji Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, w której ustala się datę rozpoczęcia działalności twórczej lub artystycznej.

W zgłoszeniu działalności gospodarczej, której dokonuje się za pomocą druku ZUS ZUA, należy podać kod właściwy dla osoby prowadzącej firmę z preferencyjną 24-miesięczną obniżoną wysokością składek, tj. kod 05 70 00. Tylko wtedy uzyska się możliwość płacenia niższej składki ZUS przez 24 miesiące. Po upływie tego okresu przedsiębiorca musi dokonać wyrejestrowania ze składek ZUS na preferencyjnych warunkach. Dokonuje się tego za pomocą formularza ZUS ZWUA. Powinien tego dokonać w ciągu 7 dni od daty utraty tego prawa. Ponownej rejestracji płatnika składek dokonuje się na druku ZUS ZUA, tak jak poprzednio, jednak tym razem jako kod ubezpieczenia trzeba wskazać 05 10 00.

Należy zwrócić uwagę, że chociaż uprawnienie to przysługuje przedsiębiorcy przez pełne 24 miesiące, to w niektórych przypadkach okres ten może być wydłużony o dodatkowy miesiąc. [przykład 1]

Może także dojść do sytuacji, w której działalność jest prowadzona przez kilka tygodni, a następnie wykreślono działalność z rejestru, a po kilku miesiącach ponownie ją zarejestrowano. W takiej sytuacji, nawet gdy nie upłynęły 24 miesiące od założenia pierwszej działalności, nie będzie to uprawniało do skorzystania z preferencyjnej stawki składki ZUS. [przykład 2]

Uprawnienie do opłacania niższej stawki ZUS przysługuje tylko przy pierwszym zarejestrowaniu biznesu. Jednak tylko pod warunkiem że w ramach tej działalności przedsiębiorca nie wykonuje tych samych czynności, które wykonywał na rzecz swojego byłego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, zarówno w bieżącym, jak i poprzednim roku kalendarzowym. Nie dotyczy to umów cywilnoprawnych, np. umów-zleceń lub umów o dzieło.