Nasz pracownik miał wypadek w miejscu pracy. Zespół powypadkowy jeszcze nie skończył dochodzenia i brakuje ostatecznego protokołu. Zbliża się termin wypłaty wynagrodzeń, a pracownik jest na zwolnieniu lekarskim. Jakie świadczenie mu wypłacić - zwykłe wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego? Co zrobić, jeśli wypłacimy wynagrodzenie chorobowe, a potem się okaże, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy?
ikona lupy />
Izabela Nowacka ekspert od wynagrodzeń / Dziennik Gazeta Prawna
ODPOWIEDŹ
Zanim zespół powypadkowy stwierdzi wypadek przy pracy, nie ma podstawy do wypłaty zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego. Należy więc wypłacić wynagrodzenie chorobowe, a dopiero po uzyskaniu protokołu powypadkowego przekwalifikować wynagrodzenie na zasiłek, skorygować raporty do ZUS i wypłacić wyrównanie.
Definicję wypadku przy pracy zawiera ustawa z o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa). Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wyżej wymienione, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.
Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, któremu pracownik uległ przy pracy, dokonuje powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Zespół ten w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku sporządza protokół powypadkowy, w którym stwierdza, czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy, czy też takiego charakteru nie miało. Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy, wskutek którego pracownik stał się niezdolny do pracy, poszkodowanemu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.
Bez okresu wyczekiwania
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, w przeciwieństwie do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu. Oznacza to, że nawet po kilku dniach pracy pracownik nieposiadający wcześniejszego stażu ubezpieczeniowego ma prawo do zasiłku. Świadczenie to przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. Nie jest więc wymagane zaliczenie tzw. okresu wyczekiwania, czyli pozostawania w ubezpieczeniu społecznym przez co najmniej 30 dni. Podstawą do otrzymania zasiłku jest protokół powypadkowy stwierdzający to zdarzenie oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy nim spowodowaną.
Prawo do zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego ustala oraz zasiłki te wypłaca płatnik, którym jest:
1) pracodawca zobowiązany do ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa i ich wypłaty
lub
2) ZUS - w pozostałych przypadkach (np. po ustaniu zatrudnienia).
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi kwota będąca podstawą składek na ubezpieczenie wypadkowe. Zasiłek należy się niezależnie od stopnia wykorzystania limitu dni choroby w roku kalendarzowym płatnej wynagrodzeniem na podstawie art. 92 kodeksu pracy. [przykład 1]
W oczekiwaniu na protokół
Zbadanie wszystkich okoliczności i przyczyn wypadku w pracy, przesłuchanie świadków, zebranie dowodów, opinii lekarskiej to procedury często wymagające czasu. Zdarza się więc, że jeszcze przed sporządzeniem protokołu trzeba pracownikowi wypłacić wynagrodzenie i odpowiednie świadczenie za czas choroby. Bez tego dokumentu, który zawiera ocenę i kwalifikację zdarzenia, pracodawca nie może wypłacić zasiłku wypadkowego. Nie zrobi tego również ZUS, jeżeli to on jest płatnikiem zasiłków. Jeżeli więc postępowanie wypadkowe nie zostało jeszcze zakończone, pracownikowi wypłaca się świadczenie jak za czas zwykłej niezdolności do pracy, tj. niezwiązanej z wypadkiem przy pracy. Oznacza to, że otrzyma wynagrodzenie chorobowe z budżetu pracodawcy albo zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego.
Jeżeli pracodawca wypłacił wynagrodzenie za okres choroby, a w wyniku postępowania zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, za okres niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego na zasadach określonych w ustawie wypadkowej. W takiej sytuacji wypłacone pracownikowi wynagrodzenie powinno być potraktowane jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Jednak nie oznacza to końca rozliczeń, gdyż powstaje różnica między wynagrodzeniem chorobowym w wysokości 80 proc., a zasiłkiem 100 proc. Pracodawca będący płatnikiem zasiłków jest zobowiązany do wypłacenia kwoty uzupełniającej. Reasumując, pracownik nie musi zwracać wynagrodzenia chorobowego, co dla niego i pracodawcy jest prostszym rozwiązaniem.
Z kolei gdy pracownikowi zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe przez pracodawcę niezobowiązanego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, po uznaniu przez oddział ZUS zdarzenia za wypadek przy pracy wypłacone wynagrodzenie za czas choroby również powinno być uznane za zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Pracodawca rozlicza zasiłek w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. W takim przypadku ZUS oblicza pełną kwotę należnego zasiłku chorobowego i w razie, gdy:
1) kwota wypłacona pracownikowi przez pracodawcę jest niższa niż należna – wypłaca różnice? między kwotą należną a wypłaconą przez pracodawcę;
2) kwota wypłacona pracownikowi przez pracodawcę jest równa kwocie należnej – wypłacone wynagrodzenie w pełni pokrywa należny zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego;
3) kwota wypłacona pracownikowi przez pracodawcę przewyższa należną kwotę zasiłku – wypłacone wynagrodzenie jest traktowane jak zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, ale tylko do wysokości należnego zasiłku wypadkowego; wówczas tylko w tej wysokości zasiłek może być rozliczony w ciężar bieżących składek społecznych.
Zarówno w tych przypadkach, jak i wtedy, gdy to pracodawca jest płatnikiem zasiłków i musiał przekwalifikować świadczenia, pracodawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących.
Korekty raportów
W raportach korygujących płatnik składek musi uwidocznić zmianę kategorii świadczeń. Korekta musi zatem uwzględniać:

zmianę kodu świadczenia w raporcie ZUS RSA, wyzerowanie (lub zmniejszenie) podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, naliczonej od wynagrodzenia chorobowego.

W raporcie korygującym ZUS RSA należy zatem zmienić kod świadczenia/przerwy z 331 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby finansowane ze środków pracodawcy) i 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego) na kod 314 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego). Pozostałe dane nie ulegają zmianie, tj. okres niezdolności do pracy, liczba dni zasiłkowych, kwota wypłaty.
W raporcie korygującym ZUS RCA trzeba zaś skorygować podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę tej składki, gdyż pracownik otrzymał wcześniej wynagrodzenie chorobowe, od którego została naliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne. Komplet dokumentów korygujących powinien zawierać - oprócz imiennych raportów za pracownika - również korektę deklaracji ZUS DRA, w której zostaną rozliczone składki za wszystkich pracowników, z tą różnicą, że w ciężar składek społecznych będzie można zaliczyć zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, tj. wypłaconą kwotę z korygującego raportu ZUS RSA.
W wyniku sporządzenia korekt powstanie nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zaliczenia zasiłku wypadkowego w ciężar tych składek. Taką nadpłatę ZUS zalicza na poczet bieżących (bądź zaległych, jeśli takie są) zobowiązań składkowych płatnika. Pracodawca musi wówczas zwrócić pracownikowi nadpłaconą kwotę składki zdrowotnej, ponieważ została ona sfinansowana z dochodu pracownika. Ze względu na to, że składka zdrowotna w części 7,75 proc. podstawy wymiaru została uprzednio odliczona od zaliczki na podatek dochodowy, pracownik samodzielnie, w zeznaniu rocznym za rok, w którym otrzymał zwrot nadpłaty, będzie musiał doliczyć ją do podatku w wysokości wcześniej odliczonej.
Z kolei kwotę wyrównania należy wypłacić w najbliższym terminie wypłaty świadczeń. Wyrównanie to należy wykazać w raporcie ZUS RSA sporządzonym za miesiąc, w którym zostanie ono wypłacone, z kodem świadczenia 318 – wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. [przykład 2]
Może się też zdarzyć, że pracownik przed wypadkiem przekroczył już limit dni niezdolności do pracy opłacanej wynagrodzeniem chorobowym (33 lub 14 w razie pracownika w wieku 50+). Z tytułu niezdolności wypadkowej otrzymał więc zasiłek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80 lub 70 proc. w razie pobytu w szpitalu. W przypadku uznania wypadku przy pracy również należy dokonać zamiany zasiłków. Ten z ubezpieczenia chorobowego staje się zasiłkiem z ubezpieczenia wypadkowego. Sam rodzaj świadczenia się jednak nie zmienia (jest to zasiłek), co jest mniej kłopotliwe w kontekście korekt. Nie występuje nadpłata składki zdrowotnej. Należy tylko wypłacić wyrównanie do 100 proc. z tytułu zasiłku wypadkowego.
!Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu.
PRZYKŁAD 1
Bez wliczania do limitu
Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy, któremu uległ 16 maja. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres do 10 czerwca. Do dnia wypadku przy pracy pracownikowi wypłacono wynagrodzenie chorobowe za 10 dni w bieżącym roku kalendarzowym. Mimo z˙e pracownik pobierał wynagrodzenie przez okres krótszy niż 33 dni, otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego od 16 maja, tj. od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. Okresu orzeczonej niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy od 16 maja do 10 czerwca nie wlicza się do okresu 33 dni, o którym mowa w art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
PRZYKŁAD 2
Konieczne wyrównanie
W maju pracownik miał wypadek przy pracy, który został uznany w czerwcu, już po wypłacie za maj. Otrzymał wynagrodzenie chorobowe za 25 dni w wysokości 2128 zł (80 proc.). Pracodawca pobrał składkę zdrowotną od wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca i wynagrodzenia chorobowego w wysokości 243,78 zł.
Zasiłek wypadkowy wynosi natomiast 2553,50 zł.
Wyrównanie zasiłku dla pracownika wynosi 425,50 zł (2553,50 zł – 2128 zł).
Za maj pracodawca musi złożyć w ZUS następujące dokumenty korygujące:
- raport ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 314 i kwotą zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego 2128 zł,
- raport ZUS RCA z kodem pracowniczym 011000 i podstawą wymiaru składki zdrowotnej oraz kwotą składki ustaloną tylko od wynagrodzenia za pracę,
- deklarację ZUS DRA z rozliczeniem w ciężar składek społecznych wypłaconego wynagrodzenia chorobowego zaliczonego jako zasiłek wypadkowy (2128 zł).
W czerwcu pracodawca wypłaci wyrównanie. W raporcie ZUS RSA za czerwiec wykaże jego kwotę z kodem świadczenia/przerwy 318 i okresem, za który przysługiwało wyrównanie (maj 2016). W deklaracji ZUS DRA płatnik rozliczy wyrównanie w ciężar składek społecznych należnych za czerwiec.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8, art. 9 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 i 1442).
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 222).
Art. 45 ust. 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).